Latest Jobs

 1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu poszukuje specjalisty ds. zamówień publicznych

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Główne obowiązki: koordynacja działań związanych z realizacją i przygotowywaniem postępowań przetargowych Agencji, opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą…

  More Details

  20 Apr 2017
 2. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty w Departamencie Programów Ponadregionalnych

  Ministerstwo Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ 1. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) (w tym: szczegółowy opis…

  More Details

  20 Apr 2017
 3. ZAKRES ZADAŃ Stały monitoring i analiza parlamentarnego procesu legislacyjnego nad wybranymi projektami ustaw w zakresie prac merytorycznych oraz przebiegu procedur parlamentarnych. Opracowywanie i przedstawianie notatek,…

  More Details

  13 Apr 2017
 4. Ministerstwo Rozwoju poszukuje głównego specjalisty w Departamencie Programów Pomocowych

  Ministerstwo Rozwoju 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Zarządzanie projektami – określanie ogólnej koncepcji projektu w tym jego celu i oczekiwanych efektów – opracowywanie budżetu projektu – budowanie zespołu projektowego –…

  More Details

  11 Apr 2017
 5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poszukuje starszego specjalisty w Wydziale Spraw Cudzoziemców

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych, prowadzenie informatycznej rejestracji przyjętych wniosków w systemie POBYT, przygotowywanie projektów…

  More Details

  9 Apr 2017
 6. Analityk ds. polityki zagranicznej USA Wymagania: ukończone studia wyższe; biegła, udokumentowana znajomość angielskiego w mowie i piśmie; znajomość języka hiszpańskiego będzie dodatkowym atutem; bardzo dobra…

  More Details

  9 Apr 2017
 7. Wymagania: ukończone studia wyższe; biegła, udokumentowana znajomość angielskiego w mowie i piśmie; znajomość języka francuskiego i/lub niemieckiego będzie dodatkowym atutem; bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania…

  More Details

  9 Apr 2017
 8. Poszukujemy praktykanta/tki do współpracy przy projektach związanych z tematyką europejską, wschodnią i polsko-niemiecką. Do zadań praktykanta/tki będą należały m.in.: ·         wsparcie analityków i koordynatorów Programu…

  More Details

  9 Apr 2017
 9. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: 1. Weryfikację załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS. 2. Przygotowywanie umów o dofinansowanie…

  More Details

  29 Mar 2017
 10. Zakres obowiązków: Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za współtworzenie i realizację działań promocyjnych związanych z 100. Rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz za organizację…

  More Details

  28 Mar 2017
 11. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie współpracy (również w języku angielskim) z zagranicznymi podmiotami przemysłowymi oraz unijnymi i natowskimi instytucjami w zakresie inicjatyw dotyczących rynku uzbrojenia. Zbieranie, analizowanie…

  More Details

  28 Mar 2017
 12. ZAKRES ZADAŃ analizowanie dokumentów omawianych przez statystyczne gremia międzynarodowe, w tym zwłaszcza tych omawianych w ramach ESS, w celu zapewnienia Kierownictwu GUS syntetycznych informacji na…

  More Details

  23 Mar 2017
 13. ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie materiałów informacyjnych, notatek, analiz, tekstów wystąpień publicznych, pism (w tym w języku angielskim) zgodnie z wytycznymi Podsekretarza Stanu w MON lub Szefa…

  More Details

  16 Mar 2017
 14. Zakres obowiązków: Aktywne wyszukiwanie informacji o możliwościach dofinansowania zadań realizowanych przez Instytut (w szczególności analitycznych, naukowo-badawczych, wydawniczych, konferencyjnych, bibliotecznych, szkoleniowych, współpracy międzynarodowej); Opracowywanie, weryfikacja i…

  More Details

  16 Mar 2017
 15. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe magisterskie; preferowany kierunek studiów: prawo, zarządzanie, ekonomia; staż pracy: co najmniej 5 lat stażu pracy, w tym dopuszczalny…

  More Details

  14 Mar 2017
 16. ZAKRES ZADAŃ Opiniowanie krajowych i przygotowywanie resortowych projektów aktów prawnych dotyczących gotowości obronnej państwa oraz zarządzania kryzysowego w celu doskonalenia narodowych i resortowych procedur reagowania…

  More Details

  14 Mar 2017
 17. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) 1 rok doświadczenia zawodowego, 2. Wymagania dodatkowe: a)…

  More Details

  13 Mar 2017
 18. Zakres obowiązków (m. in.): ・Przygotowywanie opracowań i tłumaczeń artykułów z polskiej prasy ・Wyszukiwanie oraz aktualizowanie danych ekonomicznych i statystyk ・Aktualizowanie danych ・Gromadzenie informacji i przygotowywanie…

  More Details

  7 Mar 2017
 19. Ministerstwo Zdrowia poszukuje starszego specjalisty w Biurze Prasy i Promocji

  Ministerstwo Zdrowia 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie projektów strategii medialnych i prowadzenie kampanii informacyjnych w celu promocji polityki zdrowotnej urzędu w zakresie social media; prowadzenie profilu Ministerstwa Zdrowia w…

  More Details

  7 Mar 2017
 20. Główne obowiązki: Prowadzenie ewaluacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Mazowieckiego. Zarządzanie rekomendacjami z realizacji badań ewaluacyjnych w tym monitorowanie ich wdrożenia w ramach RPO WM. Współpraca…

  More Details

  28 Feb 2017
 21. ZAKRES ZADAŃ przygotowywanie i realizowanie strategii oraz kampanii informacyjnych, edukacyjnych dotyczących działań podejmowanych przez Ministra i kierowany przez niego urząd, przygotowywanie opracowań merytorycznych na potrzeby…

  More Details

  28 Feb 2017
 22. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: ekonomia, socjologia, geografia; staż pracy: niewymagany; znajomość przepisów i ustaw: o samorządzie województwa, o zasadach…

  More Details

  24 Feb 2017
 23. ZAKRES ZADAŃ Poszukiwanie informacji na temat możliwych źródeł dofinansowania działań związanych z realizacją zasady równego traktowania oraz ich analiza. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie działań ze…

  More Details

  24 Feb 2017
 24. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego poszukuje koordynatora ds. organizacyjnych

  Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Główny obszar odpowiedzialności: planowanie i koordynacja obsługi organizacyjno – logistycznej konferencji. Nadzór nad realizacją zadań i zespołem obsługującym wydarzenia. Kluczowe obowiązki: opracowanie planu dot. obsługi organizacyjnej wydarzeń; przygotowywanie…

  More Details

  24 Feb 2017
 25. Zakres obowiązków: inicjowanie oraz realizacja projektów mających na celu wzmacnianie potencjału eksportowego regionu oraz promocji gospodarczej regionu inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć związanych z krajową i…

  More Details

  20 Feb 2017
 26. ZAKRES ZADAŃ realizacja zadań związanych z procesem negocjacyjnym Konwencji Genewskiej w sprawie Transgranicznego Zanieczyszczenia Powietrza na Dalekie Odległości (LRTAP) poprzez uczestnictwo w pracach Grup Roboczych…

  More Details

  20 Feb 2017
 27. ZAKRES ZADAŃ Kierowanie pracą Wydziału Promocji w szczególności poprzez planowanie i przydzielanie podległym pracownikom zadań służbowych oraz monitorowanie i egzekwowanie jakości i terminowości ich wykonania,…

  More Details

  14 Feb 2017
 28. Wymagania: Do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej może przystąpić osoba, która: 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, 2. jest obywatelem polskim, 3….

  More Details

  14 Feb 2017
 29. Miejsce pracy: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja Termin zgłoszeń: 15 marca 2017 r. Główne zadania: Informowanie polskich przedsiębiorców o warunkach…

  More Details

  14 Feb 2017
 30. Miejsce pracy: Kraje UE, Bliski Wschód, Ameryka Północna i Południowa oraz Azja Termin zgłoszeń: 15 marca 2017 r. Główne zadania: Promocja polskiej gospodarki poprzez organizację…

  More Details

  14 Feb 2017