2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Jobs

 1. The Embassy of Canada seeks Migration Program Clerk

  The Embassy of Canada 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Summary of duties Under the general supervision of the Migration Program Manager or of the Migration Officer, the Migration Program Clerk will assist with the…

  More Details

  13 Feb 2018
 2. Kancelaria Sejmu poszukuje specjalisty ds. kontaktów zagranicznych w Biurze Spraw Międzynarodowych

  Kancelaria Sejmu RP 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Podstawowym zadaniem osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie sporządzanie analiz i przygotowywanie materiałów informacyjnych związanych z problematyką międzynarodową i aktywnością Sejmu na potrzeby Prezydium Sejmu…

  More Details

  17 Jan 2018
 3. WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty (k/m)

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student/ka ostatnich lat studiów magisterskich, doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych (mogą być prace na studiach),…

  More Details

  15 Jan 2018
 4. ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie artykułów prasowych, wystąpień kierownictwa i materiałów merytorycznych dla Prezesa UOKiK, współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie komunikacji społecznej. Opracowywanie wywiadów…

  More Details

  6 Dec 2017
 5. Zakres stanowiska pracy: – monitorowanie procesu ISP tj. Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (m.in. zbieranie oraz analiza statystyczna danych liczbowych i wskaźników, analiza realizacji Porozumień na rzecz…

  More Details

  20 Nov 2017
 6. Zakres zadań na stanowisku: a) współpraca przy przygotowywaniu wydawnictw promocyjnych, m.in w zakresie korekty stylistycznej tekstów, negocjacji z wydawcami, b) promowanie instytucji i innych podmiotów…

  More Details

  20 Nov 2017
 7. Polski Fundusz Rozwoju poszukuje analityka w Departamencie Inwestycji Samorządowych

  Polski Fundusz Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Numer referencyjny: PFR/DIS/11/2017 Główne zadania: przygotowywanie prognoz sprawozdań finansowych spółek, i wycena spółek, analiza sprawozdań finansowych spółek  samorządowych, analiza projektów inwestycyjnych w sektorze samorządowym, udział…

  More Details

  13 Nov 2017
 8. Główne obowiązki: Przygotowywanie, redagowanie i korekta materiałów związanych z emisją strony internetowej samorządu województwa oraz wydawaniem pisma samorządu województwa „Z serca Polski”. Przygotowywanie relacji z…

  More Details

  7 Nov 2017
 9. WiseEuropa poszukuje Młodszego Ekonomisty

  WiseEuropa 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Nasze oczekiwania: ukończone studia magisterskie (preferowany kierunek: ekonomia) lub student/ka ostatnich lat studiów magisterskich, doświadczenie w stosowaniu narzędzi statystycznych i ekonometrycznych do analiz ilościowych (mogą być prace na studiach),…

  More Details

  24 Oct 2017
 10. Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje specjalisty ds. komunikacji

  Ministerstwo Cyfryzacji 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ nadzór pracy agencji PR (współpraca z liderami opinii/ambasadorami kampanii, organizacja spotkań z blogerami, politykami); współpraca z mediami (cykl poradników/artykułów działania w radiu,tv/inne); organizacja…

  More Details

  27 Sep 2017
 11. 1. Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) 2 lata doświadczenia zawodowego, 2. Wymagania dodatkowe: a) studia podyplomowe…

  More Details

  26 Sep 2017
 12. Fundacja Ocalenie poszukuje specjalisty/ki ds. promocji i fundraisingu

  Fundacja Ocalenie 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Zakres zadań: utrzymywanie kontaktów z mediami, promocja programu w mediach administracja mediów społecznościowych utrzymywanie i rozszerzanie sieci darczyńców organizowanie wydarzeń promocyjnych i fundraisingowych rekrutacja pokoi…

  More Details

  25 Sep 2017
 13. Credit Suisse seeks Policy Desk Specialist

  Credit Suisse 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Credit Suisse is a leading global wealth manager with strong investment banking and asset management capabilities. Founded in 1856, Credit Suisse has expanded to be…

  More Details

  13 Sep 2017
 14. ZAKRES ZADAŃ Współudział w koordynowaniu zadań związanych ze współpracą resortu obrony narodowej z Europejską Agencją Obrony (EDA) w zakresie zadań realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej…

  More Details

  24 Aug 2017
 15. 1.Wymagania niezbędne: a) wykształcenie wyższe II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, b) min. 2 lata doświadczenia zawodowego, 2.Wymagania dodatkowe: a) preferowane wykształcenie wyższe…

  More Details

  10 Jul 2017
 16. Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje starszego specjalisty ds. parlamentarnych

  Ministerstwo Edukacji Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ Monitoruje przebieg w Parlamencie procesu legislacyjnego projektów dotyczących oświaty i wychowania i przygotowuje informacje dotyczące tego procesu dla członków Kierownictwa oraz komórek organizacyjnych….

  More Details

  5 Jul 2017
 17. ZAKRES ZADAŃ organizacja wyjazdów zagranicznych w celu zapewnienia aktywnego udziału pracowników służb statystyki publicznej na arenie międzynarodowej. Do realizacji zadania niezbędna jest bardzo dobra znajomość…

  More Details

  20 Jun 2017
 18. Wymagania: 1. niezbędne: – wykształcenie wyższe magisterskie o profilu: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, – staż pracy ogółem: 1 rok, – umiejętność obsługi komputera w zakresie…

  More Details

  19 Jun 2017
 19. Wymagania:  1.  niezbędne: 1)  obywatelstwo polskie; 2)  wykształcenie: wyższe magisterskie 3)  staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia w zakresie pozyskiwania, realizowania, rozliczania projektów finansowych…

  More Details

  9 May 2017
 20. ZAKRES ZADAŃ analizowanie dokumentów omawianych przez statystyczne gremia międzynarodowe, w tym zwłaszcza tych omawianych w ramach ESS, w celu zapewnienia Kierownictwu GUS syntetycznych informacji na…

  More Details

  9 May 2017
 21. ZAKRES ZADAŃ przygotowanie i organizacja spotkań i wydarzeń z udziałem Prezesa Rady Ministrów oraz członków rządu i kierownictwa KPRM w zakresie obsługi medialnej; uczestnictwo w…

  More Details

  5 May 2017
 22. ZAKRES ZADAŃ opiniuje na potrzeby Wydziału wybrane projekty aktów prawnych, innych dokumentów oraz stanowisk Rządu do projektów inicjowanych przez Prezydenta RP, posłów, Senat RP oraz…

  More Details

  25 Apr 2017
 23. I. Wymagania: niezbędne: obywatelstwo polskie; wykształcenie: wyższe; preferowany kierunek studiów: statystyka, gospodarka przestrzenna, geografia, ekonomia, socjologia, matematyka; staż pracy: co najmniej pół roku stażu pracy;…

  More Details

  25 Apr 2017
 24. Polska Agencja Inwestycji i Handlu poszukuje specjalisty ds. zamówień publicznych

  Polska Agencja Inwestycji i Handlu 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  Główne obowiązki: koordynacja działań związanych z realizacją i przygotowywaniem postępowań przetargowych Agencji, opiniowanie wniosków dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod względem zgodności z procedurą…

  More Details

  20 Apr 2017
 25. Ministerstwo Rozwoju poszukuje starszego specjalisty w Departamencie Programów Ponadregionalnych

  Ministerstwo Rozwoju 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ 1. Przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących realizacji I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 (PO PW) (w tym: szczegółowy opis…

  More Details

  20 Apr 2017
 26. Mazowiecki Urząd Wojewódzki poszukuje starszego specjalisty w Wydziale Spraw Cudzoziemców

  Mazowiecki Urząd Wojewódzki 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level Warszawa, mazowieckie, Poland

  ZAKRES ZADAŃ prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców, sprawdzanie cudzoziemców w systemach informatycznych, prowadzenie informatycznej rejestracji przyjętych wniosków w systemie POBYT, przygotowywanie projektów…

  More Details

  9 Apr 2017
 27. Zakres zadań przewidzianych dla w/w stanowiska obejmuje m.in.: 1. Weryfikację załączników do umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS. 2. Przygotowywanie umów o dofinansowanie…

  More Details

  29 Mar 2017
 28. ZAKRES ZADAŃ Prowadzenie współpracy (również w języku angielskim) z zagranicznymi podmiotami przemysłowymi oraz unijnymi i natowskimi instytucjami w zakresie inicjatyw dotyczących rynku uzbrojenia. Zbieranie, analizowanie…

  More Details

  28 Mar 2017
 29. ZAKRES ZADAŃ Przygotowywanie materiałów informacyjnych, notatek, analiz, tekstów wystąpień publicznych, pism (w tym w języku angielskim) zgodnie z wytycznymi Podsekretarza Stanu w MON lub Szefa…

  More Details

  16 Mar 2017
 30. ZAKRES ZADAŃ Opiniowanie krajowych i przygotowywanie resortowych projektów aktów prawnych dotyczących gotowości obronnej państwa oraz zarządzania kryzysowego w celu doskonalenia narodowych i resortowych procedur reagowania…

  More Details

  14 Mar 2017