This job listing has expired and may no longer be relevant!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 7 Nov 2018

Job Description

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: przygotowania infrastruktury drogowej

na potrzeby obrony państwa w Wydziale Przygotowań Obronnych Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań związanych z opracowaniem przedsięwzięć planistycznych, organizacyjnych, technicznych i materiałowego zabezpieczenia dotyczących przygotowania wytypowanej infrastruktury drogowej na potrzeby obronne państwa przez wszystkich zarządców dróg publicznych. Określanie priorytetów wykonania zadań obronnych dla komórek organizacyjnych Generalnej Dyrekcji oraz jednostek organizacyjnych drogownictwa wiodących i uczestniczących w wykonaniu zadań osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym,
 • prowadzenie prac analityczno-koncepcyjnych nad wytypowaną infrastrukturą drogową objętą przygotowaniami obronnymi pod kątem dostosowania jej parametrów do wymagań techniczno-obronnych oraz przebiegów do potrzeb transportowych Sił Zbrojnych RP i NATO. Gromadzenie informacji, przygotowywanie i opracowywanie danych do planowania operacyjnego w sprawach związanych z osłoną techniczną dróg objętych przygotowaniami obronnymi na czas pokoju oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w tym określa potrzeby środków finansowych na realizację tych zadań,
 • realizacja zadań związanych z planowaniem, przygotowaniem i wdrażaniem standardów NATO w drogownictwie oraz udział w międzynarodowych pracach cywilnych struktur NATO i UE zajmujących się problematyka obronności i bezpieczeństwa państwa, w zakresie zadań Generalnej Dyrekcji dotyczących zabezpieczania przemieszczania wojsk własnych i sojuszniczych, w tym szczególnie w pracach Grupy Transportowej Transportu Lądowego NATO,
 • udział w przedsięwzięciach związanych z militaryzacją Generalnej Dyrekcji i wytypowanych przedsiębiorców budownictwa drogowo-mostowego w zakresie zabezpieczenia realizacji zadań osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi. Udziały w aktualizacji dokumentów planowania obronnego, w tym „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
 • udział w przygotowywaniu i organizacji ćwiczeń związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa, prowadzeniem osłony technicznej wytypowanej sieci dróg oraz koordynowaniu przebiegu takich ćwiczeń i treningów w oddziałach GDDKiA i wytypowanych jednostkach organizacyjnych drogownictwa,
 • udział w kontrolach realizacji zadań obronnych, zadań na rzecz obronności państwa i zarządzania kryzysowego organizowanych przez Generalną Dyrekcję lub instytucje szczebla nadrzędnego. Udział w sporządzaniu dokumentacji sprawozdawczej Departamentu (roczne, kwartalne i doraźne sprawozdania). Współpraca z odpowiednimi komórkami Centrali i oddziałów Generalnej Dyrekcji w zakresie przygotowania i otrzymywania materiałów źródłowych do dokumentacji sprawozdawczej oraz monitorowanie terminy realizacji,
 • udział w przygotowywaniu projektów zarządzeń i wytycznych Generalnego Dyrektora w zakresie realizacji nałożonych zadań obronnych oraz opiniowaniu i uzgadnianiu aktów normatywnych z zakresu obronności opracowanych przez inne podmioty, w odniesieniu do zadań Wydziału,
 • udział w działaniach związanych z realizacją przedsięwzięć dotyczących ochrony pomieszczeń, dokumentacji i informacji niejawnych, wykorzystywania Systemu Niejawnej Poczty Internetowej (SNPI) OPAL oraz dotyczących współpracy z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych w sprawach związanych z określaniem dokumentacji i informacji niejawnych oraz nadawania klauzul tajności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe o profilu drogowym
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata na stanowiskach związanych z planowaniem obronnym i/lub w zakresie budowy i utrzymania dróg,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, NATO Secret i Secret UE/EU Secret
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • wiedza z zakresu wymagań techniczno-obronnych (Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, Zarządzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wdrożenia wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich, Normy cywilne i Eurokody,
 • znajomość zagadnień z obszaru współpracy w ramach NATO i HNS (Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu sił zbrojnych – NATO SOFA, Dokumenty Standaryzacyjne NATO – AMovP1, STANAGI: 2021, 2054, 2174, 2253),
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych (Ustawa o ochronie informacji niejawnych),
 • kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, umiejętności analityczne, myślenie systemowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa lub transportu lub budownictwa,
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata na stanowiskach związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa,
 • znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie B1,
 • znajomość aktów prawnych związanych z zarządzaniem drogami (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, Rozporządzenie MSWiA w sprawie przejazdów pojazdów specjalnych),
 • wiedza związana z realizacją inwestycji budowlanych w obszarze transportu (Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Zarządzenia Nr 38 w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych),
 • znajomość zagadnień oraz przepisów prawa i problematyki dotyczącej: programowania obronnego, planowania operacyjnego, szkolenia obronnego, militaryzacji,
 • znajomość zarządzeń Generalnego Dyrektora w sprawie: znaków umownych i zasad oznakowania oraz umieszczania znaków na drogach krajowych, w tym znakami wojskowej klasyfikacji obciążenia, osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym, działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem na drogach.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, NATO Secret i Secret UE/EU Secret lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  Ul. Wronia 53
  00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DZK 2)
108 total views, 1 today Print Job