This job listing has expired and may no longer be relevant!

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Jul 2019

Job Description

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: EMAS, kontroli zarządczej i współpracy międzynarodowej

Wieloosobowe Stanowisko do spraw EMAS Kontroli Zarządczej i Współpracy Międzynarodowej, Biuro Dyrektora Generalnego

ZAKRES ZADAŃ

 • rozpatrywanie wniosków organizacji o wpis do rejestru EMAS lub utrzymanie w rejestrze, prowadzenie rejestru EMAS celem zapewnienia jego powszechnej dostępności. Współpraca z podmiotami odpowiadającymi za różne aspekty funkcjonowania systemu EMAS, w tym: Ministerstwem Środowiska, organami egzekwowania prawa biorącymi udział w procesie rejestracji organizacji w rejestrze EMAS, weryfikatorami środowiskowymi, Polskim Centrum Akredytacji (PCA), oraz innymi zainteresowanymi stronami, celem rozpowszechnienia informacji na temat systemu EMAS oraz zapewnienia spójnego podejścia w ramach procedury uzyskiwania rejestracji w systemie
 • programowanie, planowanie i realizowanie działań promocyjnych związanych z upowszechnieniem systemu EMAS, w tym organizowanie lub aktywny udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach i akcjach promocyjnych, celem wypełnienia obowiązków nałożonych na państwa członkowskie zgodnie z zapisami rozporządzenia EMAS
 • realizowanie oraz koordynowanie spraw z zakresu kontroli zarządczej w GDOŚ, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania GDOŚ, w tym w szczególności procesu planowania działalności, monitorowania ryzyka oraz procesu sporządzania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w GDOŚ. Opracowywanie projektów wewnętrznych regulacji GDOŚ z zakresu kontroli zarządczej oraz monitorowanie ich wdrażania. Koordynowanie współpracy z Ministerstwem Środowiska w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w GDOŚ, w szczególności celem przygotowania planu działalności Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz konsultowania planu działalności Ministra Środowiska oraz przygotowania stosownej sprawozdawczości w tym zakresie
 • bieżąca współpraca z organami egzekwowania prawa, w zakresie spełnienia przez organizacje ubiegające się o uzyskanie rejestracji w rejestrze EMAS wymagań prawnych dotyczących środowiska, celem wypełnienia wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), zwanego dalej rozporządzeniem EMAS oraz ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), zwanej dalej ustawą o EMAS
 • uczestnictwo w inicjowanych działaniach i spotkaniach w ramach tzw. Forum Organów Właściwych (Forum of Competent Bodies) oraz członków Komitetu Artykułu 49 (EMAS Article 49 Committee), celem zapewnienia spójności podejścia dla wszystkich krajów członkowskich w procesie rejestracji organizacji w systemie EMAS. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla Forum Competent Bodies oraz Komitetu Artykułu 49
 • przedkładanie ministrowi właściwemu do spraw środowiska bieżących informacji o stanie organizacji zarejestrowanych, zawieszonych oraz wykreślonych z rejestru EMAS oraz informacji o działaniach promocyjno-informacyjnych podjętych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy o EMAS i rozporządzenia EMAS, celem wypełnienia zapisów ustawy o EMAS
 • zapewnienie bieżącego dostępu do informacji na temat wymagań prawnych związanych z procesem uzyskania rejestracji w systemie EMAS, jak również identyfikacji właściwych organów egzekwowania prawa dla konkretnych wymagań prawnych dotyczących środowiska, celem zwiększenia ilości organizacji zarejestrowanych w rejestrze EMAS prowadzonym przez GDOŚ
 • koordynowanie spraw międzynarodowych, w które zaangażowany jest urząd, zarówno w stosunkach dwustronnych jak i wielostronnych, celem wypracowania jednolitego stanowiska urzędu. Zlecanie informacji z komórek organizacyjnych GDOŚ i przekazywanie do właściwych instytucji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego – poziom B2
 • bardzo dobra znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)
 • bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • szeroka wiedza w zakresie problematyki ochrony środowiska
 • znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z kontrolą zarządczą w administracji publicznej
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • wiedza z zakresu prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych
 • umiejętność analizy i syntezy informacji
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, Internetu, poczty elektronicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrona środowiska
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze związanym z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska lub we współpracy międzynarodowej w obszarze związanym z systemami zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz w obszarze związanym z analizą spełniania wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska lub we współpracy międzynarodowej
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • znajomość innego języka obcego – roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2
 • umiejętność administrowania strony internetowej i oprogramowania do tego przewidzianego (CMS, Joomla)
 • znajomość funkcjonowania systemów zarządzania środowiskowego w oparciu np. o normę ISO 14001
 • umiejętność organizacji pracy zespołu

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzające przeszkolenie z zakresu zarządzania projektami
 • Kopie dokumentów potwierdzające znajomość innego języka obcego – roboczego Unii Europejskiej na poziomie B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  z dopiskiem:
  “starszy specjalista GDOŚ/BDG/7/2019” (50296)
Apply Online

Apply for this Job