This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 5 Jul 2019

Job Description

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

do spraw: analiz i rozwoju systemowego

Wydział Analiz i Rozwoju Systemowego, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

ZAKRES ZADAŃ

 • Przydziela zadania podległym pracownikom oraz nadzoruje realizację przydzielonych prac, nadzoruje i koordynuje współpracę z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości w ramach udostępniania informacji o zarejestrowanych naruszeniach,
 • Podejmuje decyzje dotyczące kierunku rozwoju systemu teleinformatycznego oraz nadzoruje ich realizację,
 • Nadzoruje współpracę z innymi urzędami, instytucjami naukowymi oraz placówkami naukowo- badawczymi, w tym z podmiotami zagranicznymi w kwestiach dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym,
 • Analizuje poszczególne funkcjonalności systemu informatycznego pod kątem możliwości optymalizacji ich działania, w tym zapewnia współpracę z wydziałami biura w zakresie definiowania nowych potrzeb rozwojowych systemu informatycznego oraz nadzoruje dostosowanie systemu względem obowiązujących i projektowanych przepisów prawa,
 • Nadzoruje, wdraża oraz utrzymuje procedury związane z funkcjonowaniem i utrzymywaniem systemu informatycznego, w tym zatwierdza zmiany oraz plany wdrożeń,
 • Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w tym płynność i ciągłość działania oraz monitoruje jego wydajność,
 • Nadzoruje oraz uczestniczy w tworzeniu raportów oraz statystyk dotyczących funkcjonowania systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym i systemu informatycznego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie podstawowym;
 • Znajomość przepisów z zakresu: ustawy o transporcie drogowym, ustawa prawo o ruchu drogowym, ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks wykroczeń oraz kodeks podstępowania w sprawach o wykroczenia;
 • Znajomość zasad postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, Internet, MS Office);
 • Umiejętność tworzenia, modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z takich baz danych (język SQL);
 • Znajomość zasad zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2;
 • Kompetencje: kierowanie, motywowanie, delegowanie, ocena i rozwój pracowników, myślenie analityczne, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji;
 • Prawo jazdy kat. B minimum 2 lata
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym
 • Przeszkolenie z metodyki zarządzania projektami potwierdzona certyfikatem na poziomie zaawansowanym (certyfikat PRINCE2 Practitioner lub równoważny);
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami;
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B min. 2 lata.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z metodyki zarządzania projektami;

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 WarszawaZ dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.120.2019.1597
Apply Online

Apply for this Job