This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 19 Dec 2018

Job Description

Główny Inspektorat Transportu Drogowego poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Wydział Współpracy Międzynarodowej, Gabinet Głównego Inspektora

ZAKRES ZADAŃ

 • Kierowanie pracami Wydziału, przydzielanie zadań pracownikom i nadzór nad ich wykonywaniem;
 • Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów i grup roboczych w ramach współpracy międzynarodowej, w tym wynikającej z członkostwa w organizacji Euro Contrôle Route (ECR) oraz kompleksowa analiza dokumentów omawianych w trakcie posiedzeń;
 • Udział, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie wybranych działań w ramach współpracy międzynarodowej;
 • Zapewnienie uczestnictwa Inspekcji, co najmniej sześć razy w roku, w skoordynowanych z właściwymi organami kontrolnymi innych państw kontrolach drogowych;
 • Nadzorowanie sporządzania sprawozdań z działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Współpraca oraz nadzorowanie współpracy Wydziału z Biurem Nadzoru Inspekcyjnego w zakresie zbierania danych i informacji z działalności kontrolnej Inspekcji;
 • Wymiana i sprawowanie nadzoru nad wymianą z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) informacji;
 • Nadzorowanie pozyskiwania, przygotowywania oraz koordynacji bieżącej współpracy podjętej w ramach projektów współpracy bliźniaczej (tzw. Twinning).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języków obcych: znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomość ustawy o transporcie drogowym oraz innych przepisów prawa polskiego, określających uprawnienia kontrolne Inspekcji Transportu Drogowego;
 • znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
 • posiadanie wiedzy dotyczącej integracji europejskiej, struktur organizacyjnych Unii Europejskiej;
 • kierowanie zespołem, delegowanie zadań, motywowanie, samodzielne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, myślenie analityczne, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, rozwiązywanie konfliktów, orientacja na klienta, umiejętność przekonywania i asertywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe o kierunku administracja lub transport
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
 • znajomość języków obcych: znajomość języków roboczych Unii Europejskiej na poziomie B2-C1.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 WarszawaZ dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.338.2018.1259
Apply Online

Apply for this Job