This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Główny Urząd Statystyczny 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

w Wydziale Statystyki Finansowej Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych

ZAKRES ZADAŃ

 • współuczestniczenie w opracowywaniu rachunku produkcji oraz rachunku tworzenia dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych wg sekcji PKD w cenach bieżących i stałych oraz przygotowywanie rozwiązań metodologicznych w tym zakresie w celu przekazania danych na potrzeby szacowania Produktu Krajowego Brutto oraz opracowania kwestionariusza dochodu narodowego brutto,
 • współuczestniczenie w opracowaniu rocznych rachunków finansowych i niefinansowych w celu terminowego opracowania tablic Programu Transmisji ESA,
 • udostępnianie danych dotyczących poszczególnych transakcji niefinansowych w podziale na sekcje oraz działy PKD w celu zapewnienia danych innym departamentom GUS oraz urzędom statystycznym.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze prac analitycznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z zakresu ekonomii,
 • wiedza z zakresu finansów publicznych,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat pracy w statystyce
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość zasad ESA.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prac analitycznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w statystyce,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1,

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 171/RN/2018
92 total views, 1 today Print Job