This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 10 Jun 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Organizacji i Monitorowania Badań w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją pilotaży i badań w powierzonym obszarze (innych niż spisy powszechne), opracowywanie Planu Opracowań Statystycznych (POS) oraz przygotowywanie harmonogramów i schematów przetwarzania w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji pilotaży i badań,
 • przygotowywanie rocznych planów prac i schematów przetwarzania danych z zewnętrznych systemów informacyjnych, przy współudziale Centrum Informatyki Statystycznej, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek autorskich i urzędów statystycznych,
 • monitorowanie procesów przygotowania i realizacji badań statystycznych w celu zapewnienia terminowego przebiegu prac z ewentualnym podejmowaniem działań zaradczych we współpracy z jednostkami służb statystki publicznej,
 • analizowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów z zakresu zadań należących do kompetencji Wydziału w celu zapewnienia zgodności organizacji badań statystycznych z tworzonym prawem,
 • współpraca z Departamentem Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów (ST) i innymi jednostkami statystyki przy projektowaniu rozwiązań informatycznych w zakresie badań pod kątem zgodności z przyjętą organizacją badania,
 • udzielanie wyjaśnień respondentom w zakresie obowiązków sprawozdawczych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość aktów prawnych dotyczących statystyki publicznej (rozporządzenie RM w sprawie PBSSP),
 • wiedza z zakresu zasad organizacji badań statystycznych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie A2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 87/PK/2019
Apply Online

Apply for this Job