This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Główny Urząd Statystyczny  tymczasowa/ interim  Anywhere 6 Sep 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie, realizowanie, analizowanie i analizowanie oceny jakości badań nad ochroną przyrody, krajobrazu, terenów zieleni i różnorodności działań w celu dostarczania jakości danych odbiornika połączenia oraz organizacji zasięgu
 • Kompilowanie wyników badań statystycznych z obszaru ochrony przyrody, krajobrazu, terenów zieleni i różnorodności występowania z danymi pochodzącymi z zasobów dostępnych w celu zaspokojenia potrzebnych opinii publicznej.
 • Współpracujące z instytucjami krajowymi w celu wykorzystania polskich statystyk ochrony przyrody do spełnienia międzynarodowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Wiedza z obszaru ochrony przyrody
 • Znajomość objętych ochroną ochrony środowiska / ekologii
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Poszukiwanie informacji
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiągnięciaanie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii lub przyrodnicze
 • Doświadczenie zawodowe: 2 lata w pracy w administracji publicznej lub w ochronie ochrony środowiska
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do umów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie korzystania z usługi – 2 lata w pracy w administracji publicznej lub w ochronie ochrony środowiska
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym – B2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 20.09.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 130 / BP / 2019

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

ZATRUDNIENIE NA ZASTĘPSTWO

Wynagrodzenie brutto: 3 067 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8: 15-16: 15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie listy za adres: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo listy adresów na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku analizy dokumentów za pomocą listy artykułów należy przesłać skany własnoręcznie podpisane oświadczeń. Kandydaci / kandydaci, którzy muszą mieć dokumenty dotyczące listy kontaktów, są dopuszczani do użycia w naborze, są zobowiązani do udostępnienia oryginalnych własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy wymagają wymagań formalnych, a także wynik na podstawie uwzględnienia opinii publicznej w zakresie objętym zasięgiem użycia w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki / kandydaci spełniające wymagania formalne o kolejnych etapach naboru poinformowane telefonicznie lub e-mailem.

Oferty złożone po rozpatrzeniu sprawy i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie na komisyjnie zniszczone po zastosowaniu procedur naboru.

Oświadczenia proszę składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:  http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja zgodności przez kandydatów spełniających wymogi formalne dokonana na podstawie dokumentów zawartych w częściach „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje są kompletne do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku pytań i odpowiedzi należy uwzględnić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcych w załączeniu nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. Nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 95, 608 31 78, 449 40 91, 449 40 52, 608 33 29, 608 40 42, 608 30 42.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równością uwag bez uwzględnienia na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność powiązana, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też jakiekolwiek inne cechy prawniczej chronionej.

Do sporządzania dokumentów, które są niepełnosprawne, które są wymagane określone w ogłoszeniach.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Apply Online

Apply for this Job