This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Główny Urząd Statystyczny  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 9 Sep 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

w Wydziale Sektora Instytucji Rządowych i Samorządowych w Departamencie Rachunków Narodowych

ZAKRES ZADAŃ

 • współudział w opracowywaniu badań Dane dotyczące finansów budżetowych UE, w tym rocznych danych dotyczących zobowiązań warunkowych i potencjalnie istotnego wpływu na sytuację budżetową oraz w przygotowaniu tablic i kwestionariuszy długofalowych i długofalowych oraz danych fiskalnych na potrzeby budżetu budżetowego UE w celu uzyskania danych do komisja europejska,
 • współudział w analizie przedsiębiorstw w celu łączenia jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych,
 • współudział w opracowaniu tablicy jednostek kontrolowanych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych w celu danych danych do komisji europejskiej,
 • współudział w analizie zastrzyków kapitałowych w kontekście różnych transakcji oraz z zakresu usług transportowych z UE i ich funkcji przez podmioty działające w instytucjach rządowych i samorządowych w celu tworzenia tablic i kwestionariuszy EDP,
 • współudział w opracowywaniu firmy dot. transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych (RF-02, RF-03) oraz określania poziomów kontroli jednostek zaliczanych do instytucji instytucji rządowych i samorządowych w jednostkach z kapitałem publicznym (AP-01) Regionalne umowy Programem Transmisji Danych ESA,
 • służy do określania jednostek jednostek organizacyjnych i rządowych w BJS,
 • zastępowanie sekretarza dyrektorów Departamentu w celu wykorzystania sprawnego sekretariatu Departamentu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość prawa o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza z ogólnego ekonomii
 • korzystać z wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia,
 • komunikacja pisemna,
 • komunikacja interpersonalna,
 • współpraca,
 • myślenie analityczne,
 • kreatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: praca w statystyce,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość zasad ESA,
 • znajomość problematyki finansów publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B1,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie przygotowania zbioru w pracy w statystyce,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 26.09.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 133 / RN / 2019

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto 3 450 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce obejmuje się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8: 15-16: 15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie listy za adres: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo listy adresów na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku analizy dokumentów za pomocą listy artykułów należy przesłać skany własnoręcznie podpisane oświadczeń. Kandydaci / kandydaci, którzy muszą mieć dokumenty dotyczące listy kontaktów, dopuszczeni do użycia w naborze, są zobowiązani do udostępnienia oryginalnej własności własnoręcznie podpisanej oświadczenia

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy wymagają wymagań formalnych, a także wynik na podstawie uwzględnienia opinii publicznej w zakresie objętym zasięgiem użycia w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki / kandydaci spełniające wymagania formalne o kolejnych etapach naboru poinformowane telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po rozpatrzeniu sprawy i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie na komisyjnie zniszczone po zastosowaniu procedur naboru. Oświadczenia proszę składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:  http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/

Weryfikacja zgodności przez kandydatów spełniających wymogi formalne dokonana na podstawie dokumentów zawartych w częściach „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje są kompletne do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku sporządzenia dokumentu w języku angielskim należy uwzględnić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego w dołączeniu nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 33 29, 449 40 91, 608 30 95, 608 30 42, 608 40 42.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są uwzględniane w równych uwagach bez uwzględnienia płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też może być dowolna inna cecha prawnie chroniona.

Do sporządzania dokumentów, które są niepełnosprawne, które są wymagane określone w ogłoszeniach.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Apply Online

Apply for this Job