This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 14 Aug 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Monitorowania Rozwoju w Departamencie Opracowań Statystycznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie praktyk z zakresu zapewniania wsparcia informacyjnego w celu zaspokojenia potrzeb związanych z programowaniem, realizacją i monitorowaniem działań prawnych,
 • Prowadzenie praktyk z zakresu dostarczania informacji statystycznych dla celów analizy rozwoju oraz w zakresie innych wielodziałalnych zestawów funkcji w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych i objętych,
 • Współpraca z jednostkami służb statystycznych i instytucjami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentów programowych i strategicznych stanowiących funkcje związane z działaniami związanymi z celami dotyczącymi poprawności merytorycznej tych dokumentów w zakresie danych statystycznych,
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi instytucjami zewnętrznymi w celu uwzględnienia relacji rozwoju rozwoju na poziomie globalnym i usługach oraz w celu zaspokojenia potrzebnych potrzeb w zakresie innych wielodziedzinowych zestawów aplikacji spełniających wymagania związane z instytucjami międzynarodowymi,
 • Udział w praktykach wspierających ewaluację programów z realizacją umowy partnerów w celu wykorzystania zestawu informacji,
 • Uczestniczenie w pracach rozwojowych w zakresie udostępniania i prezentacji danych dla monitorowanych zrównoważonych zmian oraz innych wielodziedzinowych zestawów funkcji potrzebnych do podjęcia działań wobec instytucji i międzynarodowych w celu wykorzystania funkcji statystycznych produktów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość prawa o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza nt. sytuacja społeczno-gospodarcza kraju,
 • znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym dostępemjem,
 • znajomość zagadnień związanych z polityką spójności,
 • wiedza nt. badań statystycznych objętych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki,
 • korzystać z wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość ekonometrii,
 • poświadczenie znajomości języka obcego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia wyższego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie 1 roku gromadzenia / stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do umów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 29.08.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 118 / OS / 2019

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Wynagrodzenie brutto: 3 450 zł + dodatek stażowy.

Dokumenty można składać:
1) w formie papierowej na adres Urzędu lub osobiście w skrzynce znajdującej się w holu GUS, oznaczonej „Oferty kandydatów do pracy w GUS” w godzinach pracy Urzędu 8: 15-16: 15 w zamkniętych kopertach lub
2) w formie listy za adres: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) albo listy adresów na adres rekrutacja@stat.gov.pl. W przypadku analizy dokumentów za pomocą listy artykułów należy przesłać skany własnoręcznie podpisane oświadczeń. Kandydaci / kandydaci, którzy muszą mieć dokumenty dotyczące listy kontaktów, są dopuszczani do użycia w naborze, są zobowiązani do udostępnienia oryginalnych własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.

Imiona i nazwiska kandydatów, którzy wymagają wymagań formalnych, a także wynik na podstawie uwzględnienia opinii publicznej w zakresie objętym zasięgiem użycia w ogłoszeniu o naborze. Kandydatki / kandydaci spełniające wymagania formalne o kolejnych etapach naboru poinformowane telefonicznie lub e-mailem.
Oferty złożone po rozpatrzeniu sprawy i razem z ofertami rozpatrzonymi negatywnie na komisyjnie zniszczone po zastosowaniu procedur naboru. Oświadczenia proszę składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie:  http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.

Weryfikacja zgodności przez kandydatów spełniających wymogi formalne dokonana na podstawie dokumentów zawartych w częściach „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje są kompletne do takich, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W przypadku pytań i odpowiedzi należy uwzględnić ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcych w załączeniu nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U. nr 218, poz. 1695).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 449 40 42 608 30 95 449 40 91 608 30 42 608 33 29
Nasz Urząd JEST Pracodawca równych szans i Randki Aplikacje Să rozważane z Równa uwaga bez wzgledu na Płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też może być dowolna inna cecha prawnie chroniona.

Do sporządzania dokumentów, które są niepełnosprawne, które są wymagane określone w ogłoszeniach.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Apply Online

Apply for this Job