This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Handlu Wewnętrznego w Departamencie Handlu i Usług

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowanie metodologiczno-organizacyjne badań i ich prowadzenie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celu obserwacji zmian zachodzących w sprzedaży hurtowej w różnych przedziałach czasowych,
 • przygotowanie zestawu danych wynikowych do publikacji miesięcznych, kwartalnych i rocznych w celu oceny tendencji w zakresie handlu hurtowego,
 • śledzenie stopnia dostosowania metodologii badań działalności hurtowej do wymagań międzynarodowych oraz wnioskowanie nowych rozwiązań w zakresie opracowywanego tematu, w celu zapewnienia porównywalności wyników z danymi innych krajów prezentowanych w bazach międzynarodowych,
 • prowadzenie analiz porównawczych przychodów przedsiębiorstw hurtowych ze sprzedażą hurtową w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych, w celu monitorowania zmian zachodzących w badanych zmiennych,
 • udział w przygotowaniu kwartalnych danych o zapasach handlowych w celu prezentacji informacji z tego zakresu,
 • udzielanie merytorycznych wyjaśnień w zakresie prowadzonych zagadnień w celu poinformowania zarówno użytkowników krajowych jak i zagranicznych o przyjętych założeniach i metodach badania.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna, komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • znajomość metod statystycznych,
 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • umiejętność prowadzenia analiz i obserwacji zjawisk rynkowych,
 • znajomość organizacji przedsiębiorstw handlowych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie analizy danych np. SPSS, STATISTICA.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 185/HU/2018
Apply Online

Apply for this Job