This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 26 Nov 2018

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Badań Regionalnych w Departamencie Badań Przestrzennych i Środowiska

ZAKRES ZADAŃ

 • Realizowanie prac w zakresie identyfikacji dostępności danych statystycznych z uwzględnieniem trwałego źródła zasilania w obszarze usług publicznych w celu zapewnienia kompletnych i wysokiej jakości danych na potrzeby Systemu monitorowania usług publicznych.
 • Weryfikowanie zakresu merytorycznego zawartego w fiszkach metodologicznych poszczególnych zmiennych w celu zapewnienia kompletnego i spójnego modułu metainformacji w systemie monitorowania usług publicznych.
 • Realizowanie prac związanych z wypracowaniem jednolitego systemu sprawozdawczości jst w celu zapewnienia źródeł danych w obszarze usług publicznych.
 • Opracowanie wzorów dokumentów służących do stworzenia opisu koncepcji systemu w celu wykorzystania ich przez grupy robocze realizujące prace w Projekcie SMUP.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub geograficzne lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość problematyki przestrzennego zagospodarowania kraju oraz polityki regionalnej i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego
 • Znajomość aktów prawnych krajowych i unijnych w zakresie finansów publicznych, funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Niekaralność zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymi.
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2).
 • Przeszkolenie z programów: ArcGIS, Access.
 • Umiejętność formułowania wniosków, opisu zjawisk.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub geograficznego lub pokrewnego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2) lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego: 1 roku doświadczenia w pracy w instytucjach związanych z rozwojem regionalnym i dziedzinami pokrewnymi
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2) lub oświadczenie o znajomości języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia z programów: ArcGIS, Access

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  Aleja Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 183/BP/2018
Apply Online

Apply for this Job