This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 22 May 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Czasopism Naukowych w Departamencie Opracowań Statystycznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie prac związanych z zapewnieniem wsparcia informacyjnego w celu zaspokojenia potrzeb związanych z programowaniem, realizacją i monitorowaniem polityki spójności,
 • Prowadzenie prac związanych z zapewnieniem informacji statystycznych niezbędnych dla monitorowania zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie innych wielodziedzinowych zestawów wskaźników w celu wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych i krajowych,
 • Współpraca z jednostkami służb statystyki oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie przygotowywania i opiniowania dokumentów programowych i strategicznych stanowiących podstawę prowadzenia polityki spójności w celu zapewnienia poprawności merytorycznej tych dokumentów w zakresie danych statystycznych,
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi instytucjami zewnętrznymi w celu zapewnienia mechanizmów monitorowania zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym i krajowym oraz w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych w zakresie innych wielodziedzinowych zestawów wskaźników wymaganych zobowiązaniami wobec instytucji krajowych i międzynarodowych,
 • Udział w pracach wspierających ewaluację programów związanych z realizacją umowy partnerstwa w celu zapewnienia właściwego zestawu informacji,
 • Uczestniczenie w pracach rozwojowych w zakresie form udostępniania i prezentacji danych dla wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój oraz innych wielodziedzinowych zestawów wskaźników wymaganych zobowiązaniami wobec instytucji krajowych i międzynarodowych w celu zwiększenia użyteczności produktów statystycznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza nt. sytuacji społeczno-gospodarczej kraju,
 • znajomość zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
 • znajomość zagadnień związanych z polityką spójności,
 • wiedza nt. badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie C1,
 • znajomość ekonometrii,
 • poświadczenie znajomości języka obcego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyższego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia ekonomicznego lub pokrewnego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem: oferta nr 70/OS/2019
Apply Online

Apply for this Job