This job listing has expired and may no longer be relevant!

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 5 Jun 2019

Job Description

Główny Urząd Statystyczny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

w Wydziale Publikacji Zbiorczych w Departamencie Opracowań Statystycznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie prac merytoryczno-redakcyjnych przy opracowywaniu publikacji zbiorczych z zakresu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i porównań międzynarodowych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników,
 • Opracowywanie analiz i dodatkowych materiałów dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej kraju oraz z zakresu porównań międzynarodowych w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników w tym Kierownictwa GUS oraz organów państwa,
 • Prowadzenie prac związanych z kontrolą integralności szeregów czasowych oraz analizą spójności i porównywalności gromadzonych danych rocznych i krótkookresowych, w tym z zakresu porównań międzynarodowych w celu zapewnienia poprawności i spójności prezentowanych informacji statystycznych,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu koncepcji publikacji zbiorczych w celu zapewnienia spójności informacji statystycznych,
 • Uczestniczenie w pracach rozwojowych dotyczących rozwoju form i zawartości publikacji statystycznych o charakterze zbiorczym w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych użytkowników,
 • Udział w przygotowaniu i opiniowaniu dokumentów krajowych oraz raportów organizacji międzynarodowych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce w celu dostarczenia spójnych informacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • wiedza nt. sytuacji społeczno- gospodarczej kraju i świata,
 • wiedza nt. badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną,
 • znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii i statystyki,
 • znajomość zasad redakcyjno-edytorskich,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna,
 • współpraca,
 • kreatywność,
 • myślenie analityczne,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub pokrewne,
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie A2,
 • znajomość zagadnień z zakresu ekonometrii,
 • wiedza z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i geopolityki,
 • umiejętność dokonywania analizy danych statystycznych,
 • poświadczenie znajomości języka obcego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia wyżego
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie 1 roku doświadczenia zawodowego/stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia wyższego ekonomicznego lub pokrewnego
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie A2

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.06.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Główny Urząd Statystyczny
  al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  z dopiskiem : oferta nr 80/OS/2019
Apply Online

Apply for this Job