This job listing has expired and may no longer be relevant!

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz

Instytut Badań Edukacyjnych 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 30 Jan 2019

Job Description

Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz

wsparcie instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

Główne obowiązki

Wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

 • Bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.
 • Współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 • Wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a także przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec Instytucji Certyfikujących w ZSK.
 • Gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań w Projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących walidacji efektów uczenia się oraz wewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
 • Opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz).
 • Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów
  i produktów Projektu poprzez udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji).
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji,
  w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne.
 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej lub wdrożeniowej.
 • Wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań.
 • Umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.
 • Wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:
 1. relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji, a trendy globalne i europejskie),
 2. edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
 3. idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
 4. doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;
 • Dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B1/B2);
 • Bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

 • Znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK.
 • Doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych
  w obszarze edukacji lub rynku pracy;
 • Doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;
 • Doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

Oferujemy

 • Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu – umowa na zastępstwo do 10.2019 z możliwością przedłużenia
 • Wynagrodzenie: 5 520.00 zł brutto
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym
  w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 11.02.2019 klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o wpisanie w tytule Nr ref.: ZSK3/Z3/SBA_IC/181/2801/P

77 total views, 3 today Print Job