This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: analiz prawnych, wdrażania programów krajowych i międzynarodowych oraz analizy zobowiązań międzynarodowych w zakresie równego traktowania

w Wydziale Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w Departamencie Społeczeństwa Obywatelskiego

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie analiz i ocen prawnych w zakresie przestrzegania równego traktowania i informacji w tym zakresie
 • analizowanie, opiniowanie i monitorowanie rozwiązań i unormowań prawnych oraz realizacji zasady równego traktowania w krajowych dokumentach i aktach prawnych pod kątem zobowiązań i zaleceń organizacji międzynarodowych w tym zakresie, w tym inicjowanie i prowadzenie procesu legislacyjnego w celu realizacji postanowień umów międzynarodowych dotyczących zasady równego traktowania
 • opracowywanie rozwiązań systemowych, organizacyjnych i interpretacyjnych dotyczących polityki równego traktowania w celu wypracowania standardów określonych przez przepisy prawa oraz programy krajowe i międzynarodowe z tego zakresu
 • rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Wydziału i Pełnomocnika oraz przygotowywanie projektów interwencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w indywidualnych sprawach
 • inicjowanie, opracowywanie, koordynowanie oraz monitorowanie realizacji rządowych programów i projektów dotyczących problematyki równego traktowania
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych w zakresie zasady równego traktowania oraz prowadzenie procesu legislacyjnego w zakresie projektów aktów prawnych
 • przygotowywanie wystąpień do właściwych organów z wnioskami o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
 • udział w pracach zespołów międzyresortowych, grup i komitetów krajowych i międzynarodowych zajmujących się problematyką równego traktowania
 • współpraca z zespołami opiniotwórczymi, ekspertami, urzędami administracji publicznej, placówkami naukowo-badawczymi oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi w celu wypracowania standardów i rozwiązań dotyczących realizacji zasady równego traktowania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Powyżej 1,5 roku doświadczenia zawodowego w obszarze związanym ze sporządzaniem analiz lub opinii prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i międzynarodowego
 • Znajomość problematyki z zakresu zwalczania dyskryminacji
 • Umiejętność interpretacji i analizy aktów prawnych o charakterze krajowym i międzynarodowym
 • Kompetencje i umiejętności: umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego i strategicznego myślenia, argumentowania i negocjacji, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego we współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się problematyką przeciwdziałania dyskryminacji lub realizacją zasady równego traktowania
 • Znajomość j. francuskiego lub niemieckiego na poziomie A2
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopia dokumentów poświadczających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie znajomości języków obcych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7122.4.4.82.2018 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
Apply Online

Apply for this Job