This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 17 Apr 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: analiz

w Wydziale Koordynacji i Programowania w Departamencie Oceny Skutków Regulacji Centrum Analiz Strategicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestnictwo w sporządzaniu projektów analiz, opinii oraz rekomendacji w zakresie oceny polityk publicznych.
 • Uczestnictwo w sporządzaniu analiz i ocen, na wniosek Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i kierowania Centrum Analiz Strategicznych, projektów przedkładanych przez Prezesa Rady Ministrów, ministrów, komitety Rady Ministrów i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 • Monitorowanie rządowego procesu legislacyjnego oraz rozwoju projektu przed dokonaniem wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz przed włączeniem projektu do porządku Stałego Komitetu Rady Ministrów.
 • Analiza informacji oraz tworzenie opracowań na polecenie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i kierowania Centrum Analiz Strategicznych.
 • Opiniowanie, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, planów działalności ministrów oraz analizowania efektów działalności komitetów Rady Ministrów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze stanowienia prawa lub prac analitycznych lub pracy naukowo-badawczej
 • Wiedza z zakresu administracji publicznej i funkcjonowania państwa
 • Znajomość procesu legislacyjnego
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Umiejętności analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Umiejętności poszukiwania informacji
 • Umiejętność samodzielnego planowania i ustalania priorytetów
 • Umiejętności przekładania złożonych problemów na prosty język
 • Umiejętności argumentowania
 • Kompetencje miękkie: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe magisterskie
 • Wiedza o decydowaniu politycznym
 • Umiejętność przygotowywania prognoz i symulacji lub ewaluacji interwencji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.4.3.28.2019, pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Apply Online

Apply for this Job