This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 22 Feb 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

do spraw: kierowania Wydziałem Analiz i Legislacji

w Wydziale Analiz i Legislacji Departamentu Spraw Parlamentarnych

ZAKRES ZADAŃ

 • Podział zadań pomiędzy pracowników Wydziału oraz nadzór merytoryczny i techniczny opracowywanych materiałów, zatwierdzanie i przekazywanie przełożonym opracowanych przez podległych pracowników dokumentów.
 • Przedstawianie notatek, raportów, opinii, analiz oraz rozwiązań legislacyjnych.
 • Bieżąca koordynacja realizacji zadań związanych z zapewnieniem wprowadzania danych do właściwych wykazów zawierających informacje o pracach legislacyjnych nad projektami ustaw.
 • Analiza prac organów zaangażowanych w rządowy proces legislacyjny.
 • Określanie priorytetowych inicjatyw ustawodawczych.
 • Przedstawianie opinii i wniosków dotyczących zmian regulacji prawnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego lub analiz prawnych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Wiedza z zakresu: prawa konstytucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad parlamentaryzmu, regulaminu Sejmu i Senatu, Regulaminu pracy Rady Ministrów, organizacji administracji rządowej, zasad techniki prawodawczej, działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, znajomości wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
 • Kompetencje: zarządzanie ludźmi, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zarządzaniu ludźmi.
 • Aplikacja legislacyjna.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie aplikacji legislacyjnej.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 05.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BDG.WSP.7100. 9.2.16.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Apply Online

Apply for this Job