This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 1 Mar 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie bieżących i doraźnych przeglądów, analiz i rekomendacji dotyczących przedsięwzięć portfela
 • współpraca w przygotowywaniu analiz, opracowań, raportów, rekomendacji, prezentacji, zestawień i notatek dotyczących przedsięwzięć portfela
 • zarządzanie podległym zespołem
 • współpraca m.in. z podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie strategiczne i monitoring strategiczny oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie kultury projektowej
 • współpraca przy tworzeniu baz danych i zestawień oraz prowadzeniu szkoleń i instruktaży w celu organizacji sprawnego systemu zarządzania wiedzą w administracji centralnej
 • współpraca przy organizacji wydarzeń, konferencji, spotkań w celu szerzenia kultury projektowej w administracji
 • prowadzenie instruktaży, szkoleń, przedstawianie rekomendacji w celu podnoszenia jakości planowania przez podmioty zaangażowane w przedsięwzięcie portfela

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w szczególności znajomość przepisów ustawy o Radzie Ministrów
 • Wiedza z zakresu procesu legislacyjnego
 • Wiedza z zakresu analizy projektów, programów i portfeli
 • Kompetencje: komunikacja, negocjacje, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/interesanta, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, zarządzanie ludźmi, wystąpienia publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne
 • Przeszkolenie z obsługi systemu teleinformatycznego do zarządzania portfelem projektów
 • Znajomość przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Znajomość programów do zarządzania projektami (np. MS Project, P2Ware)
 • Wiedza z zakresu współpracy w dużych grupach projektowych
 • Wiedza z zakresu aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw realizowanych przez administrację rządową w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.12.2.17.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
71 total views, 2 today Print Job