This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 5 Jul 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

do spraw: kontaktów z Parlamentem

w Wydziale Kontaktów z Parlamentem Departamentu Spraw Parlamentarnych

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie analiz, opinii, zestawień, notatek, przeglądów mediów dotyczących debaty publicznej w kontekście realizacji rządowych i pozarządowych projektów i inicjatyw
 • koordynacja współpracy Sekretarza do Spraw Parlamentarnych z ministerstwami oraz parlamentarzystami w zakresie projektów i inicjatyw w szczególności przez zapewnienie efektywnej komunikacji
 • zastępstwo naczelnika Wydziału i koordynacja pracowników
 • analiza projektów i inicjatyw w tym opiniowanie, proponowanie rozwiązań, ścieżek ich realizacji, identyfikacja zagrożeń
 • organizacja i merytoryczna obsługa spotkań Kierownictwa KPRM z przedstawicielami Parlamentu oraz ministerstw
 • obsługa korespondencji w zakresie współpracy Rządu z Parlamentem

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji społecznej lub przygotowywania analiz i opinii
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • wiedza z zakresu: regulacji dotyczących pracy Rady Ministrów, Sejmu i Senatu oraz organizacji administracji rządowej.
 • kompetencje miękkie: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie politologii, lub dziennikarstwa lub polonistyki
 • studia podyplomowe z zakresu public relations lub komunikacji społecznej lub strategii komunikacyjnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BIP: 50535, BDG.WSP.7100.9.3.33.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Apply Online

Apply for this Job