Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 9 Aug 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

do spraw: programowania i analiz

w Wydziale Programowania i Analiz Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługa merytoryczna, organizacyjna i kancelaryjno-biurowa Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Komitetu do spraw Pożytku Publicznego oraz podmiotów wewnętrznych utworzonych przez wymienione organy.
 • Przygotowywanie projektów programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i innych powiązanych dokumentów programowych, analizowanie i opiniowanie projektów systemowych rozwiązań dotyczących wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i modyfikowanie programów pod wpływem procesów opiniowania i konsultowania.
 • Współpraca w realizacji zadania sprawozdawczości z wykonania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Gromadzenie i analizowanie informacji w zakresie współpracy administracji publicznej na poziomie rządowym i samorządowym z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społeczeństwa obywatelskiego, gromadzenie i analizowanie wyników badań dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.
 • Obsługa prac zespołów eksperckich i grup roboczych działających przy Przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, przygotowywanie protokołów ze spotkań zespołów i grup roboczych, udział w organizacji seminariów i konferencji tematycznych.
 • Analiza projektów legislacyjnych oraz obowiązujących przepisów prawa pod kątem ich wpływu na funkcjonowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 • Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu prawa, otoczenia prawno-instytucjonalnego oraz praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.
 • Wykonywanie innych czynności zlecanych przez Dyrektora Departamentu, Zastępcę Dyrektora Departamentu oraz Naczelnika Wydziału Programowania i Analiz.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 3 lat doświadczenia zawodowego w obszarze działalności organizacji pozarządowych
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość: funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz ich problemów, prawa dot. funkcjonowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, rządowej procedury legislacyjnej, funkcjonowania administracji publicznej, procedur administracyjnych
 • kompetencje miękkie: kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w działaniu na rzecz zmian prawnych dotyczących sektora pozarządowego
 • przeszkolenie z obszaru obsługi programów komputerowych z zakresu analizy statystycznej (SPSS, PS Quaestio Pro)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia zaświadczenia z udziału w szkoleniu z obszaru obsługi programów komputerowych z zakresu analizy statystycznej (SPSS, PS Quaestio Pro)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.08.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BIP: 52332, BDG.WSP.7100.5.5.49.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń przed rozpoczęciem rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-maila telefonicznie).
W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu zapewnienia rzetelnej oceny kwalifikacji i kompetencji kandydatów w procesie naboru zastosowane zostaną:
•   testy wiedzy – ocena wiedzy merytorycznej wymaganej jako niezbędna.

Dodatkowe informacje: nr. tel. (22) 694 73 15 (komórka ds. kadr), nr. tel. (22) 694 75 29 (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego).

Apply Online

Apply for this Job