This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: obsługi organizacyjno-logistycznej, finansowo-księgowej spotkań, posiedzeń, konferencji, wizyt zagranicznych, oraz wydarzeń o charakterze kulturalnym

w Wydziale Organizacji Wizyt Biura Dyrektora Generalnego

ZAKRES ZADAŃ

 • Koordynacja pod względem organizacyjno-logistycznym posiedzeń Rady Ministrów, spotkań, narad i konferencji krajowych Prezesa Rady Ministrów, Wicepremierów, kierownictwa KPRM, odbywający się w siedzibie KPRM, organizacja konferencji i spotkań urzędów administracji publicznej i innych instytucji spoza Kancelarii, odbywających się w KPRM oraz obsługa wydarzeń o charakterze kulturalnym.
 • Obsługa wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP, krajowych spotkań, posiedzeń i konferencji od strony finansowo-księgowej zgodnie z uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM) w szczególności poprzez: opracowywanie harmonogramów ww. przedsięwzięć, wniosków o udzielenie zamówienia, umów z usługodawcami zewnętrznymi oraz merytoryczną kontrolą dowodów księgowych.
 • Koordynacja działań służb technicznych COAR KPRM współpracujących przy organizacji posiedzeń, konferencji, spotkań. Nadzorowanie organizacji i realizacji spotkań od strony finansowo-księgowej zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi (prawo zamówień publicznych i wewnętrzne procedury KPRM).
 • Organizacja obsługi wizyt rządowych delegacji zagranicznych w RP w zakresie współdziałania m.in. z MSZ, SOP, DSZ, CIR (zakwaterowanie delegacji, zapewnienie usług gastronomicznych, obsługi akustycznej, transportu, realizacji programu kulturalnego, oprawy wizyty, w tym koordynacja działań służb COAR i usługodawców zewnętrznych).
 • Dokonywanie zakupów (stałych i doraźnych) upominków w odpowiednich grupach asortymentowych, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów i osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w Kancelarii.
 • Realizacja zamówień zakupu i dostaw m.in. dekoracji kwiatowych, wiązanek okolicznościowych i wieńców pogrzebowych oraz szarf z nadrukiem.
 • Prowadzenie spraw związanych z publikacją w prasie ogólnopolskiej nekrologów i kondolencji Prezesa Rady Ministrów oraz kierownictwa KPRM, a także publikacji ogłoszeń na podstawie zleceń komórek organizacyjnych Kancelarii, a także współpraca z przedstawicielami ministerstw w zakresie pochówku osób zasłużonych w sferze działalności publicznej organizacyjnymi KPRM.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • znajomość przepisów ustaw: o służbie cywilnej, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • kreatywność, umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole, skuteczna komunikacja, umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres, umiejętności negocjacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magistestkie na kierunku administracja lub stosunki międzynarodowe
 • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi wizyt i spotkań krajowych i zagranicznych
 • przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 06.12.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BDG.WSP.7122. 9.7.80.2018 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
66 total views, 1 today Print Job