This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 20 Feb 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: monitoringu i analiz opinii i debaty publicznej

w Wydziale Analiz Opinii i Debaty Publicznej w Departamencie Analiz Centrum Analiz Strategicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w sporządzaniu analiz procesów kształtowania debaty publicznej, służących ocenie wpływu wyznaczonych celów, procesów decyzyjnych oraz interwencji publicznych na debatę publiczną,
 • udział w sporządzaniu analiz wybranych dokumentów (w tym projektów normatywnych oraz dokumentów strategicznych) w zakresie debaty publicznej, służących ocenie implikacji założonych działań regulacyjnych,
 • współtworzenie analiz, opracowań, rekomendacji na polecenie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw Centrum Analiz Strategicznych,
 • udział w opiniowaniu, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, oddziaływania na opinię i debatę publiczną planów działalności ministrów, komitetów Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • monitorowanie przebiegu debaty publicznej oraz udział w sporządzaniu analiz, służących diagnozie bieżących procesów społeczno-ekonomicznych,
 • wspieranie pozyskiwania i gromadzenia danych w celu opracowania i modyfikacji narzędzi wykorzystywanych w analizie debaty publicznej,
 • analiza mediów tradycyjnych, cyfrowych i społecznościowych z wykorzystaniem narzędzi do analizy tekstu, służących identyfikacji ważkich społecznie zagadnień.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w realizacji zadań analitycznych lub badań naukowych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Podstawowa wiedza z zakresu debaty publicznej lub komunikacji społecznej lub polityki publicznej
 • Posiadanie umiejętności analitycznych definiowanych jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Zdolności przekładania złożonych problemów na prosty język
 • Umiejętność argumentowania
 • Kompetencje miękkie: kreatywność, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wyksztalcenie wyższe w obszarze komunikacji społecznej i mediów lub prawa lub statystyki lub ekonometrii lub analizy danych lub informatyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B1
 • Znajomość narzędzi analitycznych w zakresie analizy debaty publicznej
 • Znajomość źródeł (w tym specjalistycznych) danych i informacji dot. debaty publicznej
 • Znajomość programów do analizy mediów Internetowych (np.: Brand 24, SentiOne)
 • Umiejętność poszukiwania informacji, w tym w języku angielskim
 • Obsługa MS Office (Word, Excel, PowerPoint na poziomie średniozaawansowanym)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka roboczego UE na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.03.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.8.1.13.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
33 total views, 1 today Print Job