This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 3 Oct 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: dialog obywatelskiego

w Wydziale Dialogu Obywatelskiego Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego

ZAKRES ZADAŃ

 • Wspieranie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jak również utworzone w jej ramach roboczych.
 • Wspieranie organizacji i współpracy przy przeprowadzaniu międzynarodowych projektów założeń projektów normatywnych oraz projektów innych dokumentów rządowych w zakresie społeczeństwa obywatelskiego.
 • Przygotowywanie projektów pism, opinii, materiałów i analiz w celu przygotowania, realizacji i planowania zadań w zakresie dialogu obywatelskiego oraz obsługi z obywatelami, organizacji i instytucji
 • Wspieranie organizacji spotkań i współpracy Przewodniczącego Pożytku Publicznego, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z przedstawicielem organizacji pozarządowych oraz innych usług administracji publicznej.
 • Przygotowywanie materiałów objętych usługą i obsługa serwisów informacyjnych Przewodniczącego INSTR do spraw Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl).
 • Wykonywanie innych operacji zleconych przez Dyrektora Departamentu, Zastępcę Dyrektora Departamentu oraz Naczelnika Wydziału Dialogu Obywatelskiego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • powyżej 2 lat gromadzenia w jednostkach sektora finansów publicznych lub gromadzenia danych w ramach organizacji pozarządowych i działań społecznych obywatelskich lub współpracy z nimi
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • wiedza z zakresu: wymagana organizacja pozarządowa i inne organizacje społeczne w Polsce i ich problemy, przepisy prawa dot. organizacja pozarządowa i inne używane przez społeczeństwo obywatelskie w Polsce
 • umiejętności z zakresu obsługi narzędzi MS Office (Word, Excel)
 • kompetencje miękkie: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiągnięcia, orientacja na klienta / interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, rzetelność, współpraca, problemy publiczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wyższe magisterskie na jednym z kierunków nauk społecznych
 • przeszkolenie z zakresu: obsługa systemu zarządzania treścią WordPress oraz umiejętności edytorskich w zakresie zarządzania dostępem do Internetu i przygotowania publikacji
 • umiejętności z obsługi i obsługi stron internetowych w języku HTML

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów zobowiązań lub opisów pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane obowiązki zawodowe (rodzaj i długość)
 • kopia poświadczeń bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ​​„Zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na postępowanie sprawdzające zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • kopie dokumentów potwierdzonych znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów
 • kopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wymaganych w zakresie wykształcenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu: obsługa systemu zarządzania treścią WordPress oraz umiejętności edytorskich w zakresie zarządzania dostępem do Internetu i przygotowania publikacji
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 21.10.2019
 • Decyduje data: wpływ oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 W-wa z dopiskiem: BIP: 55084, BDG.WSP.7100.5.8.61.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl. Uwaga: załączniki znajdujące się w dostępnej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie pobierane

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje uwzględnione są z równą uwagą bez uwzględnienia na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność zależna, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też można użyć dowolnej innej cechy prawniczej chronionej.

Pracownikom oferujemy:
• wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 4 400,00 zł brutto (tj. Mnożnik około 2,3),
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% kosztów w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• „ trzynaste ”wynagrodzenie,
• możliwość rozwoju i współpraca z ekspertami,
•„ ruchomy czas pracy ”- możliwość uruchomienia pracy między godzinami 7.00 a 9.30,
• bogaty pakiet szkoleń, możliwość zwrotu kosztów nauki języka, studia podyplomowe,
• bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. Dofinansowanie do Wypoczynku dla Pracownika i jego / JEJ Dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie Finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę Do żłobka / Przedszkola / klubiku dziecięcego, Dofinansowanie Do kosztów udziału w imprezach kulturalnych),
• możliwość korzystania po preferencyjnych cenach z usługami współpracującymi z pracodawcami ośrodków wypoczynkowych,
• dopłatę do kart sportowych, parkingi dla rowerów, możliwość korzystania z wycieczek krajoznawczych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla grup i produktów zdrowotnych, a także opieki zdrowotnej i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą w budynku KPRM, pokój do pracy dla rodzica z dzieckiem,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych korekcyjnych,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane działania na rzecz osób potrzebujących,
• dobrą lokalizację, miłą atmosferę pracy.

Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie wymagają rozpatrywane.
W przypadku składania dokumentów pocztowych wymaganych elektronicznie w ogłoszeniach oświadczeń należy podpisać własnoręcznie i obsługiwane w formie skanów. Kandydaci / kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani do dostarczenia oryginału własnoręcznie podpisane oświadczeń przed wynikami rozmów kwalifikacyjnych.
W przypadku składania ofert w formie papierowej weryfikacji przez kandydatów / kandydatów spełniających formalne wymagania dokonane na podstawie dokumentów zawartych w częściach „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
Wzornictwo oświadczeń przy pracy na KPRM dostępne są na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem: http://bip.kprm.gov.pl/download/75/35810/wzoroswiadczenia.docx
Zachęcamy do zastosowania z obowiązującymi zasadami organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod usługą:  http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/4494,Praca-w-KPRM.html
Do złożenia dokumentów podatkowych i osób z niepełnosprawnościami.
Osoby zakwalifikowane do udziału w etapie etapów naboru powiadomień e-mailem o ich terminie (w przypadku nieposiadania e-mail telefonicznie).
W toku naboru dokonana zostanie weryfikacja formalna dokumentów oraz przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna. Ponadto w celu uzyskania rzetelnej oceny kwalifikacji i kwalifikacji kandydatów w procesie naboru zastosowane zastosowania:
• test wiedzy – ocena wiedzy merytorycznej i umiejętności wymagane jako dodatkowe i dodatkowe,
• testy psychologiczne – ocena zgodności miękkich funkcji jako dostępne – zainteresowani kandydaci mogą usunąć odpowiedź zwrotną.

Dodatkowe informacje: nr. tel. (22) 694 73 15 (komórka ds. Kadr), nr. tel. (22) 694 75 29 (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego).

Apply Online

Apply for this Job