This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 29 Oct 2018

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analiz opinii i debaty publicznej

w Wydziale Analiz Opinii i Debaty Publicznej w Departamencie Analiz Centrum Analiz Strategicznych

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie analiz, opinii oraz rekomendacji w zakresie debaty publicznej oraz wpływu debaty publicznej na wyznaczane cele i procesy decyzyjne;
 • wykorzystanie narzędzi do analizy danych w celu realizacji zadań Centrum Analiz Strategicznych, w zakresie analiz opinii i debaty publicznej;
 • sporządzanie analizy informacji oraz tworzenie opracowań na polecenie Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do spraw utworzenia i kierowania Centrum Analiz Strategicznych;
 • pozyskiwanie danych i informacji na potrzeby prowadzonych analiz – w tym również z wykorzystaniem zasobów w języku angielskim (raporty, bazy danych itp.);
 • ocena wpływu aktów normatywnych procedowanych przez Radę Ministrów lub komitety Rady Ministrów na życie społeczne i ekonomiczne, w zakresie oddziaływania na opinię i debatę publiczną;
 • udział w opiniowaniu, na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, oddziaływania na opinię i debatę publiczną planów działalności ministrów, komitetów Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • udział w pracach zespołów międzyresortowych, w szczególności tych mających na celu określenie optymalnego kształtu wybranych interwencji regulacyjnych i zwiększenie jakości informacji o ich wpływie na opinię i debatę publiczną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku w obszarze mediów lub analiz opinii i debaty publicznej lub badania opinii publicznej lub konsultacji publicznych
 • Umiejętności analityczne definiowane jako zdolność krytycznego myślenia, strukturyzowania problemów, formułowania i sprawdzania hipotez oraz poszukiwania i kwestionowania rozwiązań
 • Umiejętność poszukiwania informacji w tym w języku angielskim
 • Umiejętność samodzielnego planowania i ustalania priorytetów
 • Umiejętności z zakresu współpracy i komunikacji: zdolność przekładania złożonych problemów na prosty język, umiejętność argumentowania, umiejętność pracy zespołowej
 • Kreatywność i przedsiębiorcza postawa
 • Odporność na stres i pracę przy napiętych terminach
 • Wiedza nt. funkcjonowania mediów
 • Dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość narzędzi analitycznych w zakresie analizy debaty publicznej (np.: Brand 24, SentiOne)
 • Znajomość źródeł (w tym specjalistycznych) danych i informacji dot. debaty publicznej
 • Wiedza z zakresu programów do analizy danych oraz języków wektorowych (np. R, Matlab/Octave)
 • Znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość innego języka roboczego UE na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 26.11.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7122.11.4.72.2018 pok. 234Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
136 total views, 1 today Print Job