This job listing has expired and may no longer be relevant!

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 26 Apr 2019

Job Description

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: analizy portfela programów i projektów

w Rządowym Biurze Monitorowania Projektów

ZAKRES ZADAŃ

 • Bieżące i doraźne przeglądy, analizy i rekomendacje dotyczące przedsięwzięć portfela
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przygotowywanie i opiniowanie innych dokumentów regulujących funkcjonowanie komitetów/ zespołów grup roboczych
 • Współpraca w przygotowywaniu analiz, opracowań, raportów, rekomendacji, prezentacji, zestawień i notatek dotyczących przedsięwzięć portfela
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Rządowego Biura Monitorowania Projektów
 • Współpraca m.in. z podmiotami odpowiedzialnymi za planowanie strategiczne i monitoring strategiczny oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie kultury projektowej
 • Współpraca przy tworzeniu baz danych i zestawień oraz prowadzeniu szkoleń i instruktaży w celu organizacji sprawnego systemu zarządzania wiedzą w administracji centralnej
 • Współpraca przy organizacji wydarzeń, konferencji, spotkań w celu szerzenia kultury projektowej w administracji
 • Administrowanie systemem teleinformatycznym do zarządzania i monitorowania projektów, poprzez m.in. zarządzanie uprawnieniami, nadawanie dostępu, a także stanowienie pierwszej linii wsparcia dla użytkowników systemu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w szczególności znajomość przepisów Ustawy o Radzie Ministrów, Ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
 • Wiedza z zakresu procesu legislacyjnego
 • Wiedza z zakresu analizy projektów, programów i portfeli
 • Kompetencje: komunikacja, negocjowanie, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta/interesanta, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie wyższe prawnicze
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami
 • Przeszkolenie z obsługi systemu teleinformatycznego do zarządzania portfelem projektów
 • Znajomość przepisów Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
 • Umiejętność współpracy w dużych grupach projektowych
 • Wiedza z zakresu aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w kraju, ze szczególnym uwzględnieniem inicjatyw realizowanych przez administrację rządową w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia świadectw pracy lub zaświadczeń lub referencji lub zakresów obowiązków lub opisów stanowiska pracy lub innych dokumentów, które potwierdzają wymagane dodatkowe doświadczenie zawodowe (rodzaj i długość)
 • Kopia dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.05.2019
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3,
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG.WSP.7100.12.5.31.2019 pok. 234.
  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15), przez ePUAP lub na adres rekrutacja@kprm.gov.pl
  Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.
Apply Online

Apply for this Job