This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji  3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 7 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: badań dot. ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

w Wydziale Rozwoju Usług Cyfrowych Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych

ZAKRES ZADAŃ

 • Planowanie procesu badawczego badań dot. ponownego wykorzystywania danych w Polsce, opracowywanie metodologii badań i raportów w celu realizacji komponentu badawczego w ramach projektu gov.pl.
 • Prowadzenie, we współpracy z wykonawcami, badań i analiz danych zastanych (desk research) związanych z otwieraniem danych publicznych, potrzebami różnych grup interesariuszy, rynkiem ponownego wykorzystywania danych.
 • Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury przetargowej na usługi zewnętrzne wspomagające realizację komponentu badawczego projektu gov.pl.
 • Aktywna współpraca z członkami zespołu projektowego, instytucjami współpracującymi lub ankietowanymi, w celu planowania i realizacji badań w ramach projektu gov.pl.
 • Tworzenie raportów, opinii i przygotowywanie analiz ad-hoc.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w realizacji badań z wykorzystaniem metod ilościowych oraz jakościowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość procedur i funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza nt. metodologii prowadzenia badań społecznych lub ekonomicznych
 • Dobra znajomość zagadnień z zakresu analiz statystycznych, analizy danych oraz ich poprawnej interpretacji
 • Znajomość Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
 • Znajomość projektu Otwarte dane plus
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Zorientowanie na osiągnięcie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie socjologii lub ekonomii, lub statystyki
 • doświadczenie zawodowe: w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł UE
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w tworzeniu metodologii badań społecznych lub ekonomicznych oraz w przygotowaniu raportów z badań

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Pod adresem:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawaz wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Główny specjalista ds. badań/MC/DRUC/”
Apply Online

Apply for this Job