This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 1 Oct 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw:

w Wydziale Międzynarodowej Polityki Telekomunikacyjnej Departamentu Telekomunikacji

ZAKRES ZADAŃ

 • Udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów dokumentów rządowych w celu współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU) oraz CEPT (Komisji Konfederacji Telekomunikacyjnej i Poczty) ze szczególnym uwzględnieniem funkcji związanych z technicznymi aspektami wyboru widma radiowego.
 • Wykonywanie zadań w celu wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uczestnictwa w UE, w tym udział w uzgadnianiu, wdrażaniu i stosowaniu procedur związanych z uprawnieniami, udział w pracach Komisji Widma Radiowego (RSC) oraz Grupy ds. Widma Radiowego (RSPG).
 • Udział w przygotowaniu i realizacji strategii 5G dla polskiego, w celu realizacji rozróżnienia z udziałem do częstotliwości i technicznych nowych sieci. Opiniowanie prawne i ekspertyz w celu zastosowania sieci mobilnych piątej generacji w Polsce.
 • Analiza i opracowywanie informacji na temat zagadnień technicznych związanych z technologiami radiowymi, w tym związanych z wdrażaniem sieci 5G.
 • Udział w opracowaniu i opiniowaniu ekspertyz oraz danych dotyczących problemów związanych z emisją promieniowania elektromagnetycznego w sieciach transmisji danych. Udział w pracach organizacji międzynarodowych (m.in. ITU) w zakresie zagadnień pola magnetycznego, w tym w grupach roboczych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego dedykowane temu tematowi.
 • Przygotowywanie i współpraca przy wdrażaniu zmian prawnych i wykonywanie wykonawczych w zakresie opinii widma radiowego.
 • Wykonywanie zadań związanych z nadzorem Ministra Cyfryzacji nad Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczym w celu realizacji zadań z polityką widma radiowego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obsłudze telekomunikacji
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość podstaw prawnych i instytucjonalnych powiązanych kraju oraz UE;
 • znajomość działania ITU oraz CEPT;
 • wiedza z zakresu przepisów prawnych i unijnych z zakresu telekomunikacji;
 • wiedza techniczna z zakresu dostępności połączeń, w tym w zakresie w szerokim zakresie radiowym;
 • znajomość ogólnego terminologii z zakresu telekomunikacji w języku angielskim;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność korzystania z komunikacji;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na podstawie wyników;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Usługi z pełnym prawem publicznym
 • Nieskazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne w zakresie telekomunikacji
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość innego języka z krajów UE na poziomie B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełnym prawem publicznym
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów / kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w sprawie, gdy jesteś w gronie najlepszych kandydatów / kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wymaganych w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie korzystania z zestawu / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy uwzględnić do: 11.10.2019
 • Dane decyduje: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce sporządzenia dokumentu:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i liście motywacyjne:
  „Główny specjalista / WMPT / DT / MC”

INNE INFORMACJE:

W ostatnim poprzedzającym terminie opublikowaniu ogłoszenia o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w urzędzie, w zaleceniach dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do sporządzania dokumentów, które są niepełnosprawne, a także do korzystania z usług zwarte w ogłoszeniach.

Co oferujemy naszym pracownikom?

• możliwość udziału w projektach niedostępnych w usługach prywatnych;
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej ofercie;
• rewelacyjna lokalizacja w centrum Warszawy z doskonałymi połączeniami komunikacyjnymi;
• stabilne zatrudnienie;
• ruchomy czas pracy;
• możliwość korzystania z ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• dofinansowania do wypoczynku, wyjść do kina, teatru, zajęć sportowych;
• HydePark – fantastyczna objętość, zastosowania zależne od kreatywności pomysłodawcy;
• Strefę Mocy – miejsce na terenie MC, gdzie można korzystać z dedykowanej siłowni i zajęć relaksacyjnych;
• Pokój Rodzica z Dzieckiem w potrzebie korzystania z pomocy dziecku opieki.

Dokumenty aplikacyjne można składać również poprzez ePUAP (elektroniczną platformę Usług Administracji Publicznej).

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data register in ePUAP) oraz niekompletne nie podlegają rozpatrywane. Dokumenty złożone w aplikacji nie zostaną zwrócane. Po skorzystaniu z oferty osób niezatrudnionych objętych zniszczone. Kandydatki / kandydaci zakwalifikowani do wybranych etapów selekcji wysyłanych powiadomień telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wynikach na powyższym stanowisku opublikowanej na stronach internetowych:  http://nabory.kprm.gov.pl,  http://mc.bip.gov.pl  oraz udostępniona w miejscu dostępu do dostępu w siedzibie Urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel .: (22) 556 84 74.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozpatrywane z równością uwag bez uwzględnienia na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność powiązana, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna czy też jakiekolwiek inne cechy prawniczej chronionej.

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Apply Online

Apply for this Job