This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 4 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: koordynacji spraw zagranicznych w zakresie UE, organizacji międzynarodowych oraz wybranych gremiów międzyresortowych

w Wydziale Koordynacji Polityki Zagranicznej Departamentu Polityki Międzynarodowej

ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie materiałów dla członków kierownictwa MC, na spotkania dwustronne i wielostronne w kraju i zagranicą ze swoimi odpowiednikami, ambasadorami innych krajów oraz z przedstawicielami pozostałych gremiów, udział w tych spotkaniach w celu ewentualnego merytorycznego wsparcia rozmówcy oraz opracowania protokołów i sprawozdań z rozmów. Monitorowanie realizowania przez właściwe jednostki resortu cyfryzacji ustaleń ze spotkań w zakresie dwustronnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej;
 • organizowanie kompleksowo zagranicznych wyjazdów służbowych członkom kierownictwa MC;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu międzynarodowej współpracy dwustronnej z wybranymi krajami dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, Kancelarii Sejmu i Senatu, MSZ, MSWiA oraz MPiT i MIiR na spotkania z odpowiednimi przedstawicielami tych krajów;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją umów dotyczących zakupu biletów lotniczych oraz tłumaczeń specjalistycznych. Dokonywanie zakupu krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz zagranicznych biletów kolejowych dla członków kierownictwa MC oraz innych pracowników delegowanych na zagraniczne wyjazdy służbowe, a także koordynowanie i zapewnienie tłumaczeń specjalistycznych na potrzeby MC;
 • udział we wsparciu pracownika odpowiedzialnego za udział resortu w pracach Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) – w tym analizowanie porządków obrad oraz ustaleń KSE; koordynacja opracowywania materiałów na posiedzenia KSE lub samodzielne opracowywanie materiałów (we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi ministerstwa);
 • pozyskiwanie informacji i dokumentów zagranicznych i krajowych dotyczących aktywności organów UE, bądź innych organizacji międzynarodowych, mogących mieć wpływ na działalność resortu, przeprowadzanie wstępnej analizy w/w dokumentów, przekazywanie do właściwych komórek organizacyjnych ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych, koordynacja działań resortu w związku z pozyskanymi informacjami i dokumentami;
 • bieżące monitorowanie aktualnej sytuacji polityczno–gospodarczej wybranych krajów oraz działalność wybranych organizacji międzynarodowych. Prowadzenie spraw dotyczących wielogałęziowej dwustronnej i wielostronnej współpracy w zakresie cyfryzacji (komisje, grupy robocze, współpraca regionów), udział w pracach tych gremiów;
 • udział w spotkaniach i naradach roboczych, seminariach i konferencjach organizowanych m.in. przez MSZ, MSWiA, MPiT i MIiR w celu prezentowania stanowiska MC w obszarze kompetencji resortu z zakresu współpracy międzynarodowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub europeistyki lub politologii lub stosunków międzynarodowych
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza zasad procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;
 • znajomość krajowych procedur dotyczących udziału Polski w pracach organów UE;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • znajomość innego języka obcego UE na poziomie B1;
 • znajomość struktury i zasad funkcjonowania organizacji międzynarodowych, innych niż Unia Europejska;
 • znajomość zagadnień z zakresu kompetencji resortu (informatyzacja);
 • znajomość protokołu dyplomatycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Specjalista/WKPZ/DPM/MC ”
68 total views, 1 today Print Job