This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Cyfryzacji 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 8 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: międzynarodowej polityki telekomunikacyjnej

w Wydziale Międzynarodowej Polityki Telekomunikacyjnej Departamentu Telekomunikacji

ZAKRES ZADAŃ

 • współpraca z Międzynarodowym Związkiem Telekomunikacyjnym (ITU): przygotowywanie i opiniowanie dokumentów i strategii ITU związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku oraz pracami jego organów, w tym m.in. Radą ITU, Konferencją Pełnomocników oraz innymi. Koordynacja działań RP na forum Związku. Udział w regionalnych pracach przygotowawczych do konferencji ITU prowadzonych w ramach Europejskiej Konferencji Administracji ds. Poczty i Telekomunikacji (CEPT) oraz Europejskiego Biura Komunikacji (ECO);
 • współpraca z innymi agendami ONZ, zajmującymi się problematyką telekomunikacji i zarządzania Internetem, m.in.: Forum Zarządzania Internetem (IGF), Komitetem ds. Nauki, Technologii i Rozwoju (CSTD), Radą Gospodarczą i Społeczną (ECOSOC) oraz śledzenie dyskusji w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ;
 • wykonywanie zadań związanych z koordynacją udziału przedstawicieli RP w strukturach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, pełniąc funkcję narodowego punktu kontaktowego oraz zadania związane z wdrażaniem i stosowaniem aktów prawnych Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, w tym prowadzenie prac nad zatwierdzaniem i ratyfikowaniem dokumentów Związku;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Polski na konferencje ITU m.in. Światową Konferencję Radiokomunikacyjną (WRC), Światowe Zgromadzenie Normalizacji Telekomunikacji (WTSA), Radę ITU, Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS), Światową Konferencję Rozwoju Telekomunikacji (WTDC);
 • monitorowanie bieżących kontaktów bilateralnych pomiędzy innymi niż Państwa Członkowskie UE krajami w zakresie zagadnień telekomunikacyjnych, w tym udział w opracowywaniu dokumentów mających na celu zacieśnianie współpracy oraz wykonywanie zadań organizacyjnych związanych z wizytami delegacji zagranicznych;
 • udział w przygotowaniu przedsięwzięć o tematyce telekomunikacyjnej, organizowanych przez departament, w tym uzgadnianie agend spotkań oraz czynności o charakterze logistycznym;
 • opracowywanie pod kątem merytorycznym oraz przygotowywanie pod kątem organizacyjnym spotkań bilateralnych, spotkań multilateralnych oraz konferencji na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • analiza i opracowywanie informacji na temat funkcjonowania oraz najnowszych kierunków rozwoju rynku telekomunikacyjnego UE i na świecie oraz poszczególnych Państw, w celu zapewnienia aktywnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w dyskusji na forum międzynarodowym nad aktualnymi zagadnieniami związanymi z łącznością elektroniczną.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 2 lata w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • znajomość podstaw prawnych oraz instytucjonalnych funkcjonowania kraju oraz UE;
 • wiedza z zakresu prawa telekomunikacyjnego krajowego i unijnego;
 • wiedza z zakresu stosunków międzynarodowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • zorientowanie na osiągnięcie celu;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji lub stosunków międzynarodowych
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w pracy związanej ze współpracą międzynarodową w obszarze telekomunikacji
 • znajomość innego języka obcego krajów UE na poziomie B1;
 • znajomość protokołu dyplomatycznego

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/WMPT/DT/MC ”
61 total views, 1 today Print Job