This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje starszego specjalisty ds. obs艂ugi legislacyjnej

Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko 艣redniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 27 Nov 2017

Job Description

ZAKRES ZADA艃

 • koordynowanie prowadzenia ca艂ego procesu legislacyjnego skomplikowanych projekt贸w za艂o偶e艅 projekt贸w ustaw, projekt贸w ustaw, projekt贸w rozporz膮dze艅 i projekt贸w zarz膮dze艅 pozostaj膮cych we w艂a艣ciwo艣ci MC, w tym ich opracowywanie pod wzgl臋dem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, prowadzenie uzgodnie艅 mi臋dzyresortowych, konsultacji publicznych i procesu opiniowania tych projekt贸w; prowadzenie lub udzia艂 w wewn膮trzresortowych i mi臋dzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotycz膮cych tych projekt贸w, a tak偶e udzia艂 w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatruj膮cych te projekty w celu zapewnienia obs艂ugi legislacyjnej Ministra;
 • koordynowanie procesu opiniowania projekt贸w skomplikowanych dokument贸w rz膮dowych przygotowanych przez inne organy administracji rz膮dowej oraz udzia艂 w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczeg贸lno艣ci: opracowywanie projekt贸w stanowisk Ministra Cyfryzacji wobec tych projekt贸w, udzia艂 w mi臋dzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotycz膮cych tych projekt贸w w celu zapewnienia obs艂ugi legislacyjnej Ministra;
 • opracowywanie notatek na posiedzenia Rady Ministr贸w, Sta艂ego Komitetu Rady Ministr贸w, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowywanie wyst膮pie艅 na forum Parlamentu dla cz艂onk贸w kierownictwa resortu oraz materia艂贸w informacyjnych na posiedzenia Komisji Wsp贸lnej Rz膮du i Samorz膮du Terytorialnego, dotycz膮cych projekt贸w dokument贸w rozpatrywanych przez te gremia, a tak偶e opracowywanie notatek dla kierownictwa MC na posiedzenia Rady Ministr贸w i Sta艂ego Komitetu Rady Ministr贸w;
 • opiniowanie projekt贸w dokument贸w rz膮dowych przygotowywanych przez inne kom贸rki organizacyjne MC innych ni偶 wymienione w zadaniu 1 pod wzgl臋dem zgodno艣ci z obowi膮zuj膮cych systemem prawa, a tak偶e projekt贸w akt贸w prawnych o charakterze wewn臋trznym w celu zapewnienia obs艂ugi legislacyjnej Ministra;
 • udzia艂 w opracowywaniu projekt贸w stanowisk Rz膮du do poselskich, senackich i prezydenckich projekt贸w ustaw, opracowywanie projekt贸w odpowiedzi Ministra, w szczeg贸lno艣ci na interpelacje poselskie, wyst膮pienia Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zapewnienia obs艂ugi legislacyjnej Ministra;
 • obs艂uga edytora akt贸w prawnych w celu sporz膮dzania projekt贸w akt贸w normatywnych w formacie XML;
 • koordynowanie procesu udzia艂u cz艂onk贸w Kierownictwa resortu oraz innych os贸b w posiedzeniach Komisji Wsp贸lnej Rz膮du i Samorz膮du Terytorialnego oraz Zespo艂u ds. Spo艂ecze艅stwa Informacyjnego w celu ustalenia stanowisk strony rz膮dowej i samorz膮dowej.

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze magisterskie prawnicze
 • do艣wiadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze prac z dokumentami rz膮dowymi lub legislacji
 • znajomo艣膰 podstaw ustrojowych funkcjonowania pa艅stwa;
 • znajomo艣膰 zasad techniki prawodawczej;
 • znajomo艣膰 zasad opracowywania, uzgadniania i og艂aszania akt贸w normatywnych;
 • umiej臋tno艣膰 analitycznego my艣lenia;
 • umiej臋tno艣膰 wsp贸艂pracy w zespole;
 • umiej臋tno艣膰 skutecznego komunikowania si臋;
 • umiej臋tno艣膰 organizacji pracy w艂asnej;
 • zorientowanie na osi膮gni臋cie cel贸w;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • do艣wiadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej
 • uko艅czona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji;
 • znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie B2;
 • po艣wiadczenie bezpiecze艅stwa uprawniaj膮ce do dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 poufne.

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • 呕yciorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego / sta偶u pracy

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 08.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Kr贸lewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyra藕nym dopiskiem na kopercie i w li艣cie motywacyjnym:
  鈥濻tarszy specjalista/WL/zast臋pstwo/DP/MC 鈥
Apply Online

Apply for this Job