This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Cyfryzacji poszukuje starszego specjalisty ds. obsługi legislacyjnej

Ministerstwo Cyfryzacji 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 27 Nov 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego skomplikowanych projektów założeń projektów ustaw, projektów ustaw, projektów rozporządzeń i projektów zarządzeń pozostających we właściwości MC, w tym ich opracowywanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym, prowadzenie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i procesu opiniowania tych projektów; prowadzenie lub udział w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, a także udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących te projekty w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • koordynowanie procesu opiniowania projektów skomplikowanych dokumentów rządowych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej oraz udział w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: opracowywanie projektów stanowisk Ministra Cyfryzacji wobec tych projektów, udział w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • opracowywanie notatek na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowywanie wystąpień na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiałów informacyjnych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dotyczących projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowywanie notatek dla kierownictwa MC na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów;
 • opiniowanie projektów dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne MC innych niż wymienione w zadaniu 1 pod względem zgodności z obowiązujących systemem prawa, a także projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • udział w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu do poselskich, senackich i prezydenckich projektów ustaw, opracowywanie projektów odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w celu zapewnienia obsługi legislacyjnej Ministra;
 • obsługa edytora aktów prawnych w celu sporządzania projektów aktów normatywnych w formacie XML;
 • koordynowanie procesu udziału członków Kierownictwa resortu oraz innych osób w posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego w celu ustalenia stanowisk strony rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w obszarze prac z dokumentami rządowymi lub legislacji
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa;
 • znajomość zasad techniki prawodawczej;
 • znajomość zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność współpracy w zespole;
 • umiejętność skutecznego komunikowania się;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • zorientowanie na osiągnięcie celów;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 2 lata w administracji publicznej
 • ukończona aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe z zakresu legislacji;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 08.12.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Starszy specjalista/WL/zastępstwo/DP/MC ”
278 total views, 3 today Print Job