This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje głównego specjalisty ds. krajowych i międzynarodowych badań edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 4 Jul 2017

Job Description

ZAKRES ZADAŃ

 • Gromadzi i analizuje dane oraz wyniki z badań krajowych i międzynarodowych na potrzeby tworzenia założeń polityki edukacyjnej opartej na faktach.
 • Współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, zapewniając wywiązywanie się resortu z przyjętych zobowiązań wynikających z udziału Polski w projektach badawczych.
 • Analizuje proponowane przez organizacje międzynarodowe projekty badawcze i opracowuje materiały dla Kierownictwa MEN w celu podjęcia decyzji o ewentualnym udziale w projekcie.
 • Współpracuje z ekspertami zewnętrznymi w zakresie opiniowania propozycji nowych projektów badawczych, oceny postępu ich realizacji, a także przygotowania wniosków na podstawie analiz wyników badań.
 • Zabezpiecza warunki (prawne, finansowe i organizacyjne) realizacji wybranych projektów i nadzoruje ich wdrażanie zgodnie z wymogami.
 • Opiniuje projekty dokumentów tworzonych przez OECD oraz organy Unii Europejskiej, jak również przez inne organizacje międzynarodowe w celu wypracowania stanowiska do postanowień.
 • Uczestniczy w seminariach, konferencjach i innego rodzaju spotkaniach dotyczących badań edukacyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • 3 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia związanego z inicjowaniem lub koordynowaniem realizacji badań społecznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1)
 • znajomość polskiego systemu oświaty oraz najważniejszych reform systemu po 1989 r.
 • znajomość międzynarodowych badań i raportów edukacyjnych (UE i OECD)
 • znajomość zasad współpracy z organizacjami międzynarodowymi w zakresie edukacji
 • samodzielność
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja służby cywilnej, prawa i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie przepisów ogólnych, nadzwyczajnych trybów postępowania (wznowienia, nieważności decyzji i uchylenia oraz zmiany decyzji) oraz załatwiania skarg i wniosków
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • znajomość dokumentów strategicznych określających kierunki polityki państwa
 • znajomość głównych różnic w funkcjonowaniu systemu edukacji w Polsce i innych krajach
 • znajomość ogólnych zasad metodologii prowadzenia badań społecznych
 • umiejętność analizowania i syntetyzowania informacji, w tym wyników badań edukacyjnych i danych statystycznych
 • znajomość dorobku badawczego i programowego IEA oraz ONZ (UNESCO, UNDP, Bank Światowy)
 • doświadczenie w sporządzaniu analiz
 • doświadczenie w pracach związanych z tworzeniem dokumentów strategicznych
 • doświadczenie w posiedzeniach międzynarodowych gremiów (komitety, grupy sterujące itp.)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokument lub oświadczenie potwierdzające znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na wymaganym poziomie

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.07.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok.55
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: „DSWM/WBE/GS/2 B23″)
207 total views, 1 today Print Job