This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Edukacji Narodowej 2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 9 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych

w Wydziale Prezydialnym, Biuro Organizacyjne

ZAKRES ZADAŃ

 • Opracowuje projekty regulacji wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.
 • Koordynuje i wspiera działania komórek organizacyjnych Ministerstwa realizowane w ramach funkcjonującego w Ministerstwie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym ochrony danych osobowych.
 • Wspiera i współpracuje z inspektorem ochrony danych w ramach realizacji zadań w zakresie ochrony danych osobowych oraz wykonuje wybrane zadania w czasie jego nieobecności, w szczególności poprzez informowanie i doradzanie pracownikom Ministerstwa w sprawach dotyczących danych osobowych, monitorowanie przestrzegania w Ministerstwie przepisów dotyczących danych osobowych, opiniowanie projektów aktów prawnych, umów i innych dokumentów w zakresie ochrony danych osobowych opracowywanych w Ministerstwie oraz skierowanych do uzgodnień z Ministrem.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na pisma obywateli oraz wystąpienia posłów i senatorów w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych przez Ministerstwo w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa informacji, w tym danych osobowych i audytach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
 • Uczestniczy w wyjaśnianiu incydentów bezpieczeństwa informacji, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Wspiera realizację pozostałych zadań Wydziału Prezydialnego, w szczególności obsługuje resortową infolinię Ministerstwa, funkcjonującą w ramach rządowego systemu informacji telefonicznej „Informacja dla obywatela” oraz realizuje zadania w zastępstwie pozostałych pracowników Wydziału w przypadku ich nieobecności.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • staż pracy : 2 lata w tym 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną danych osobowych
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz umiejętność ich stosowania w praktyce
 • znajomość przepisów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość zagadnień z zakresu dostępu do informacji publicznej
 • znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja, uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
 • umiejętność współpracy
 • samodzielność
 • umiejętność argumentowania
 • kreatywność
 • skrupulatność i dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie prawo lub administracja lub studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu oświaty i wychowania

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 23.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. J.CH. Szucha 25, pok. 124
  00-918 Warszawa
  (z dopiskiem „Oferta pracy: BO/WP/GS/4″)
Apply Online

Apply for this Job