This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Energii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 4 Feb 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: obsługi prasowej

w Wydziale Prasowym w Biurze Komunikacji Społecznej

ZAKRES ZADAŃ

 • Obsługiwanie dziennikarzy zwracających się z prośbą o informacje w sprawach związanych z działalnością resortu
 • Organizowanie kontaktów członków Kierownictwa i pracowników Ministerstwa oraz organizowanie i prowadzenie wydarzeń medialnych, w tym konferencji prasowych i briefingów
 • Przygotowywanie i dystrybuowanie informacji prasowych i komunikatów na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz przygotowywanie dokumentacji fotograficznej z konferencji prasowych i innych wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa
 • Zamieszczanie materiałów informacyjnych na portalu Ministerstwa i na ogólnych profilach Ministerstwa na portalach społecznościowych; prowadzenie kalendarium wydarzeń z udziałem Kierownictwa Ministerstwa
 • Przygotowywanie raportów i analiz medialnych na zlecenie Kierownictwa Ministerstwa oraz wywiadów, wypowiedzi i słów wstępnych ministra i wiceministrów, publikowanych na łamach prasy ogólnopolskiej
 • Zapewnianie obsługi medialnej członków Kierownictwa Ministerstwa podczas wyjazdów służbowych oraz pełnienie dyżurów telefonicznych
 • Przygotowywanie projektów sprostowań, wyjaśnień, odpowiedzi i polemik prasowych na podstawie materiałów z komórek organizacyjnych Ministerstwa
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami, a także z partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami z otoczenia resortu w zakresie komunikacji społecznej; współpraca ze służbami prasowymi KPRM, ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych oraz organizacji współpracujących z Ministerstwem

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 4 lata w obszarze związanym z komunikacją społeczną lub obsługą mediów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu gospodarki, energetyki i górnictwa
 • Znajomość przepisów prawa prasowego i ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Umiejętność szybkiego i poprawnego pisania informacji prasowych
 • Znajomość rynku mediów
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej, marketingu politycznego i tworzenia analiz tematycznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętności z zakresu wystąpień publicznych
 • Umiejętność pracy koncepcyjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu politologii, komunikacji społecznej, dziennikarstwa lub public relations
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w urzędach administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych lub w pisaniu i redagowaniu tekstów informacyjnych i różnych form publicystycznych (artykuł, wywiad) lub w prowadzeniu portali społecznościowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BKS-10”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Apply Online

Apply for this Job