This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Energii 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 28 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

Samodzielne Stanowisko do spraw Rozwoju Elektromobilności w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii

ZAKRES ZADAŃ

 • Monitorowanie i prowadzenie merytorycznej analizy wydatkowania środków finansowych i udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, w szczególności prowadzenie oceny celowości, gospodarności i efektywności udzielonego wsparcia
 • Bieżąca współpraca z Zarządzającym Funduszem Niskoemisyjnego Transportu w zakresie realizacji jego zadań z obszaru udzielania oraz monitorowania wsparcia określonego w ustawach oraz umowach i upoważnieniach
 • Przygotowywanie materiałów związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej, opracowywanie analiz finansowo-ekonomicznych, budżetów instrumentów wsparcia oraz analiz prognostycznych z zakresu wydatkowania środków
 • Opracowywanie planu finansowego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, współpraca przy opracowywaniu harmonogramu wydatkowania środków finansowych z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz innych dokumentów dotyczących wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Współpraca z organami administracji, podmiotami sektora energetycznego oraz przedsiębiorcami w zakresie efektywnego wydatkowania środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Współpraca międzynarodowa w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata pracy w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub wykonywania analiz finansowych lub rachunkowości lub oceny wydatkowania projektów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość zasad rachunkowości oraz analizy finansowej
 • Znajomość zasad analizy projektów inwestycyjnych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe finanse i księgowość lub międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub gospodarka publiczna lub analiza finansowa lub zarzadzanie
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji publicznej
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DIT-86”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Apply Online

Apply for this Job