This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

Ministerstwo Energii >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 29 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydziału

do spraw: informacji społecznej oraz rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej

w Wydziale Informacji Społecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzorowanie i prowadzenie prac związanych z planowaniem i wykorzystywaniem środków budżetowych na zadania realizowane przez departament w obszarze informacji społecznej i rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej
 • Inicjowanie, nadzorowanie, monitorowanie i prowadzenie prac związanych z informacją społeczną na temat energetyki jądrowej, w tym m.in.: związanych z przygotowywaniem materiałów informacyjno-edukacyjnych, organizowaniem wydarzeń informacyjnych o energii i energetyce jądrowej, polskim programie jądrowym oraz w zakresie poszukiwań lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac z zakresu rozwoju kadr dla energetyki jądrowej, w tym tworzenia i realizacji Planu rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby energetyki jądrowej
 • Nadzorowanie, koordynowanie, inicjowanie i monitorowanie kontaktów z interesariuszami w zakresie prowadzenia działań komunikacyjnych i edukacyjnych w obszarze energetyki jądrowej
 • Inicjowanie i monitorowanie współpracy z mediami, obywatelami, instytucjami w zakresie informowania o energetyce jądrowej i bieżących pracach Ministerstwa Energii w zakresie wdrażania energetyki jądrowej oraz w zakresie poszukiwań lokalizacji składowiska odpadów promieniotwórczych
 • Nadzorowanie zadań związanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i inne oficjalne wystąpienia instytucji zewnętrznych, w zakresie działań informacyjnych i rozwoju kadr na potrzeby energetyki jądrowej
 • Nadzorowanie zadań związanych z przygotowywaniem opinii i stanowisk w odniesieniu do krajowych lub międzynarodowych projektów aktów prawnych lub dokumentów o charakterze programowym i strategicznym, jak również prowadzenie prac związanych z wprowadzeniem do odpowiednich aktów prawnych uregulowań dotyczących kształcenia w zakresie energetyki jądrowej na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Przygotowywanie propozycji dokumentów dotyczących prac komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej; współpraca z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej, Agencją Energii Atomowej, Światowym Stowarzyszeniem Operatorów Jądrowych, Europejskim Forum Energii Jądrowej, Globalnym Partnerstwem Energii Jądrowej i innymi organizacjami międzynarodowymi, w zakresie informacji społecznej o energetyce jądrowej

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat na stanowisku związanym z tematyką energetyki jądrowej bądź pokrewną
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa energetycznego
 • Wiedza z zakresu energetyki jądrowej
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej
 • Znajomość przepisów ustaw: Prawo energetyczne i Prawo atomowe
 • Znajomość przepisów ustaw: o finansach publicznych oraz o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu zamówień publicznych
 • Umiejętność formułowania precyzyjnych wypowiedzi pisemnych i wyciągania wniosków
 • Umiejętność prezentowania stanowiska na forum publicznym
 • Wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Umiejętności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem
 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu prowadzenia działań komunikacyjnych i konsultacyjnych
 • Znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
 • Wiedza w obszarze zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu prowadzenia komunikacji w obszarze energetyki, infrastruktury lub zagadnień technicznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia konsultacji społecznych, utrzymywania kontaktów ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami ekologicznymi
 • Znajomość zasad prowadzenia negocjacji

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DEJ-34”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME: Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Apply Online

Apply for this Job