Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

Ministerstwo Energii >5l stanowisko kierownicze/ Senior Level  Anywhere 29 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydat贸w/kandydatek na stanowisko: naczelnik wydzia艂u

do spraw: informacji spo艂ecznej oraz rozwoju kadr na potrzeby energetyki j膮drowej

w Wydziale Informacji Spo艂ecznej oraz Rozwoju Kadr na Potrzeby Energetyki J膮drowej w Departamencie Energii J膮drowej

ZAKRES ZADA艃

 • Nadzorowanie i prowadzenie prac zwi膮zanych z planowaniem i wykorzystywaniem 艣rodk贸w bud偶etowych na zadania realizowane przez departament w obszarze informacji spo艂ecznej i rozwoju kadr na potrzeby energetyki j膮drowej
 • Inicjowanie, nadzorowanie, monitorowanie i prowadzenie prac zwi膮zanych z informacj膮 spo艂eczn膮 na temat energetyki j膮drowej, w tym m.in.: zwi膮zanych z przygotowywaniem materia艂贸w informacyjno-edukacyjnych, organizowaniem wydarze艅 informacyjnych o energii i energetyce j膮drowej, polskim programie j膮drowym oraz w zakresie poszukiwa艅 lokalizacji sk艂adowiska odpad贸w promieniotw贸rczych
 • Nadzorowanie i koordynowanie prac z zakresu rozwoju kadr dla energetyki j膮drowej, w tym tworzenia i realizacji Planu rozwoju zasob贸w ludzkich na potrzeby energetyki j膮drowej
 • Nadzorowanie, koordynowanie, inicjowanie i monitorowanie kontakt贸w z interesariuszami w zakresie prowadzenia dzia艂a艅 komunikacyjnych i edukacyjnych w obszarze energetyki j膮drowej
 • Inicjowanie i monitorowanie wsp贸艂pracy z mediami, obywatelami, instytucjami w zakresie informowania o energetyce j膮drowej i bie偶膮cych pracach Ministerstwa Energii w zakresie wdra偶ania energetyki j膮drowej oraz w zakresie poszukiwa艅 lokalizacji sk艂adowiska odpad贸w promieniotw贸rczych
 • Nadzorowanie zada艅 zwi膮zanych z udzielaniem odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i inne oficjalne wyst膮pienia instytucji zewn臋trznych, w zakresie dzia艂a艅 informacyjnych i rozwoju kadr na potrzeby energetyki j膮drowej
 • Nadzorowanie zada艅 zwi膮zanych z przygotowywaniem opinii i stanowisk w odniesieniu do krajowych lub mi臋dzynarodowych projekt贸w akt贸w prawnych lub dokument贸w o charakterze programowym i strategicznym, jak r贸wnie偶 prowadzenie prac zwi膮zanych z wprowadzeniem do odpowiednich akt贸w prawnych uregulowa艅 dotycz膮cych kszta艂cenia w zakresie energetyki j膮drowej na poziomie ponadgimnazjalnym
 • Przygotowywanie propozycji dokument贸w dotycz膮cych prac komitet贸w i grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej; wsp贸艂praca z Mi臋dzynarodow膮 Agencj膮 Energii Atomowej, Agencj膮 Energii Atomowej, 艢wiatowym Stowarzyszeniem Operator贸w J膮drowych, Europejskim Forum Energii J膮drowej, Globalnym Partnerstwem Energii J膮drowej i innymi organizacjami mi臋dzynarodowymi, w zakresie informacji spo艂ecznej o energetyce j膮drowej

WYMAGANIA NIEZB臉DNE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 5 lat na stanowisku zwi膮zanym z tematyk膮 energetyki j膮drowej b膮d藕 pokrewn膮
 • Posiadanie po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • Znajomo艣膰 j臋zyka angielskiego na poziomie C1
 • Wiedza z zakresu bezpiecze艅stwa energetycznego
 • Wiedza z zakresu energetyki j膮drowej
 • Wiedza z zakresu komunikacji spo艂ecznej
 • Znajomo艣膰 przepis贸w ustaw: Prawo energetyczne i Prawo atomowe
 • Znajomo艣膰 przepis贸w ustaw: o finansach publicznych oraz o odpowiedzialno艣ci za naruszenie dyscypliny finans贸w publicznych
 • Wiedza z zakresu zam贸wie艅 publicznych
 • Umiej臋tno艣膰 formu艂owania precyzyjnych wypowiedzi pisemnych i wyci膮gania wniosk贸w
 • Umiej臋tno艣膰 prezentowania stanowiska na forum publicznym
 • Wiedza z zakresu zarz膮dzania zasobami ludzkimi
 • Umiej臋tno艣ci interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pe艂ni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykszta艂cenie: wy偶sze techniczne, ekonomiczne lub prawnicze
 • do艣wiadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w administracji publicznej lub na stanowisku zwi膮zanym z kierowaniem zespo艂em
 • Znajomo艣膰 j臋zyka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • Wiedza z zakresu prowadzenia dzia艂a艅 komunikacyjnych i konsultacyjnych
 • Znajomo艣膰 zasad funkcjonowania s艂u偶by cywilnej
 • Wiedza w obszarze zarz膮dzania projektami
 • Wiedza z zakresu prowadzenia komunikacji w obszarze energetyki, infrastruktury lub zagadnie艅 technicznych
 • Wiedza z zakresu prowadzenia konsultacji spo艂ecznych, utrzymywania kontakt贸w ze zwi膮zkami zawodowymi, organizacjami pracodawc贸w, organizacjami ekologicznymi
 • Znajomo艣膰 zasad prowadzenia negocjacji

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA NIEZB臉DNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania niezb臋dnego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie wymagania niezb臋dnego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzaj膮cego wy偶sze wykszta艂cenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przes艂anie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia po艣wiadczenia bezpiecze艅stwa dost臋pu do informacji niejawnych oznaczonych klauzul膮 鈥瀟ajne鈥 lub zgoda na poddanie si臋 procedurze sprawdzaj膮cej
 • O艣wiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • O艣wiadczenie o korzystaniu z pe艂ni praw publicznych
 • O艣wiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe

DOKUMENTY I O艢WIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰 – w przypadku kandydatek/kandydat贸w, zamierzaj膮cych skorzysta膰 z pierwsze艅stwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajd膮 si臋 w gronie najlepszych kandydatek/kandydat贸w
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nienie wymagania dodatkowego w zakresie wykszta艂cenia
 • Kopie dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie wymagania dodatkowego w zakresie do艣wiadczenia zawodowego (艣wiadectwa pracy i/lub za艣wiadczenia)
 • Kopia dokumentu potwierdzaj膮cego znajomo艣膰 j臋zyka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1
 • O艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do cel贸w naboru

TERMINY I MIEJSCE SK艁ADANIA DOKUMENT脫W

 • Dokumenty nale偶y z艂o偶y膰 do: 09.05.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urz臋du
 • Miejsce sk艂adania dokument贸w:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w li艣cie motyw.: 鈥濪EJ-34鈥
  Dok. mo偶na przes艂a膰 lub sk艂ada膰 w kancelarii ME: Warszawa, ul. Krucza 36/Wsp贸lna 6
Apply Online

Apply for this Job