This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 30 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: wpływu energetyki na środowisko

w Wydziale Środowiska i Ciepłownictwa w Departamencie Elektroenergetyki i Ciepłownictwa

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca z innymi resortami oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w przygotowaniu regulacji prawnych w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących problematyki wpływu energetyki na stan środowiska oraz oceny racjonalności i efektywności przyjętych rozwiązań w różnych perspektywach czasowych
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych na poziomie krajowym i UE dotyczących problematyki wpływu energetyki na środowisko
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu opinii i stanowisk Rządu do dokumentów UE, jak również opracowań organizacji międzynarodowych oraz do krajowych opracowań resortowych, projektów średniookresowych i długookresowych programów rządowych w zakresie powiązania sektora energetycznego z ochroną środowiska oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym technologii energetycznych
 • Branie udziału w pracach zespołów i grup roboczych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych, związanych z międzysektorowym oddziaływaniem energetyki
 • Branie udziału w pracach komitetów i grup roboczych Rady UE oraz KE i innych organizacji międzynarodowych w zakresie zagadnień dotyczących polityki energetycznej, związanych z ochroną środowiska
 • Prowadzenie przeglądu i analizowanie projektów dokumentów UE o perspektywie średnio i długookresowej dotyczących energetyki, w tym międzysektorowego jej oddziaływania, pod kątem niekorzystnych rozwiązań dla Polski
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie zrównoważonej polityki klimatyczno-energetycznej oraz powiązań elektroenergetyki z działaniami w obszarze ochrony środowiska oraz B+R+I, w tym przygotowywanie projektów pism, opinii, notatek, informacji, stanowisk, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe ścisłe lub techniczne
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy w sektorze energetycznym, w obszarze ochrony środowiska, funkcjonowania sektora energetycznego lub na innym stanowisku wymagającym wiedzy techniczne
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania krajowego sektora energii, polityki klimatyczno-energetycznej, polityki energetycznej i środowiskowej Polski i UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Komunikatywność, w tym umiejętność z zakresu wystąpień publicznych i umiejętność argumentowania
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub energetyki
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość zagadnień związanych z czystymi technologiami energetycznymi

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DE- 87”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
61 total views, 1 today Print Job