This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 11 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie merytorycznej analizy efektywności wydatkowania środków finansowych i udzielania wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT), w tym dokonywanie oceny projektów do wsparcia w przypadku wnoszenia protestów do dysponenta FNT
 • Przygotowywanie materiałów związanych z notyfikacją pomocy publicznej dla Komisji Europejskiej, opracowywanie analiz finansowo – ekonomicznych, budżetów instrumentów wsparcia, analiz prognostycznych z zakresu wydatkowania środków
 • Analiza rozwoju rynku elektromobilności pod kątem udzielania wsparcia ze środków FNT
 • Współpraca z organami administracji, podmiotami sektora energetycznego oraz przedsiębiorcami w zakresie jak najbardziej efektywnego wydatkowania środków FNT
 • Realizacja zadań polegających na współpracy międzynarodowej w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie lub koordynowanie opracowywania dokumentów w zakresie dokumentów programowych, strategii i programów

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub wykonywania analiz finansowych lub rachunkowości lub oceny wydatkowania projektów
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Znajomość zasad analizy finansowej
 • Znajomość zasad analizy projektów inwestycyjnych
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe finanse i księgowość lub międzynarodowe stosunki ekonomiczne lub gospodarka publiczna lub analiza finansowa lub zarządzanie
 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki związanej z rozwojem elektromobilności i paliw alternatywnych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie A2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 21.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DIT- 6”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
78 total views, 1 today Print Job