This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii  <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 26 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: polityki energetycznej Unii Europejskiej

w Wydziale Polityki Energetycznej Unii Europejskiej w Departamencie Spraw Międzynarodowych

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach postępowań prowadzonych przez Komisję Europejską w systemie EU-Pilot, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa unijnego, w oparciu o stanowiska właściwych komórek organizacyjnych
 • Przygotowywanie projektów założeń do stanowisk Rządu RP oraz projektów stanowisk Rządu RP (odpowiedzi na zarzuty formalne oraz uzasadnioną opinię) w sprawach postępowań formalnych prowadzonych przez Komisje Europejską, w związku z podejrzeniem naruszenia prawa unijnego, w oparciu o stanowiska właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • Notyfikowanie aktów prawnych implementujących dyrektywy/rozporządzenia UE do Komisji Europejskiej
 • Przygotowywanie materiałów i dokumentacji na posiedzenia Komisji do Spraw Europejskich (KSE) i Zespołu roboczego do spraw przygotowywania prac KSE (ZP KSE) oraz monitorowanie realizacji zobowiązań KSE nałożonych na Ministerstwo
 • Koordynowanie przygotowania stanowiska Ministra w odniesieniu do problematyki będącej przedmiotem prac i decyzji KSE, w tym opinii i stanowisk do dokumentów wnoszonych przez inne resorty
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach prowadzonych przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie art. 258, 260, 263, 265 i 267 TFUE oraz w sprawach prowadzonych przed Trybunałem EFTA, w których Minister jest organem wiodącym albo współpracującym, w oparciu o stanowiska właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • Przygotowywanie harmonogramu niezbędnych działań zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydanego w trybie art. 258 lub 260 TFUE w oparciu o stanowiska właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • Przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym urzędu otrzymanych za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Transpozycji Prawa Europejskiego e-Step informacji o nowych unijnych aktach prawnych; wprowadzanie i weryfikowanie w systemie informacji na temat transpozycji unijnych aktów prawnych, w oparciu o stanowiska właściwych komórek organizacyjnych urzędu
 • Koordynowanie spraw związanych z planami, procesami i projektami oraz ryzykiem.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze związanym ze współpracą międzynarodową
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość problematyki integracji europejskiej, procesu decyzyjnego UE, prawa UE
 • Znajomość zagadnień dotyczących polityki energetycznej UE
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Komunikatywność, w tym umiejętności z zakresu wystąpień publicznych oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się na piśmie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, stosunków międzynarodowych, nauk politycznych lub integracji europejskiej
 • Znajomość innego niż język angielski języka roboczego UE na poziomie B2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu poświadczającego znajomość innego niż język angielski języka roboczego UE na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 14.08.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DSM-50”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Apply Online

Apply for this Job