This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: instytutów badawczych

w Samodzielne Stanowisko do spraw Instytutów Badawczych w Departamencie Innowacji i Rozwoju Technologii

ZAKRES ZADAŃ

 • Analizowanie i przygotowywanie stanowisk do rocznych sprawozdań finansowych instytutów badawczych
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w składach organów instytutów
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z ustaleniem przez Ministra wynagrodzeń dyrektorów i zastępców dyrektorów instytutów badawczych oraz przyznawaniem przez Ministra nagród rocznych
 • Analizowanie i przygotowywanie stanowisk w odniesieniu do tworzenia przez instytuty badawcze spółek, nabywania akcji lub udziałów w spółkach oraz działań instytutów związanych z wykonywaniem uprawnień z posiadanych walorów
 • Prowadzenie spraw dotyczących wyboru firm audytorskich do badania rocznych sprawozdań finansowych instytutów badawczych
 • Analizowanie rocznych planów finansowych oraz bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej instytutów badawczych
 • Przygotowywanie stanowisk Ministra odnośnie dokonania przez instytut badawczy czynności prawnej, mającej za przedmiot rozporządzanie składnikami aktywów trwałych
 • Współpraca z instytutami badawczymi i ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju technologii energetycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy w administracji publicznej lub w dziedzinach związanych z zastosowaniem prawa i ekonomii w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość kierunków polityki gospodarczej państwa w obszarze działów: energia i gospodarka złożami kopalin
 • Znajomość przepisów ustaw: o instytutach badawczych, o zasadach zarządzania mieniem państwowym (w zakresie państwowych osób prawnych)
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, o działach administracji rządowej, o Radzie Ministrów, o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, Kodeks spółek handlowych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DIT- 65”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
119 total views, 1 today Print Job