This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 7 Jan 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: cyberbezpieczeństwa

w Zespole ds. Cyberbezpieczeństwa w Departamencie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ZAKRES ZADAŃ

 • Współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z cyberbezpieczeństwem w obszarze będącym w kompetencji Ministra Energii, dotyczącym realizacji przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca przy opracowywaniu dokumentów strategicznych, programowych oraz normatywnych z zakresu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP z komórkami organizacyjnymi ME, URE, UKE, innymi jednostkami administracji rządowej oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Cyfryzacji
 • Opracowywanie i aktualizacja wykazu operatorów usług kluczowych w rozumieniu przepisów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
 • Branie udziału w przygotowywaniu stanowisk Ministra Energii oraz materiałów informacyjnych związanych z udziałem Ministra Energii w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz zespołów zadaniowych KRMC
 • Monitorowanie implementacji oraz przestrzegania norm, standardów, rekomendacji i decyzji organów UE i innych organizacji międzynarodowych w zakresie cyberbezpieczeństwa; monitorowanie stanu realizacji wdrażania postanowień z dokumentów strategicznych
 • Opiniowanie aktów prawnych i dokumentów rządowych pod kątem ich zgodności z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Współpraca z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawach należących do zakresu Jednolitego Rynku Cyfrowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok pracy w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość „Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Strategii bezpieczeństwa cybernetycznego UE: otwarta, bezpieczna i chroniona cyberprzestrzeń”
 • Znajomość aktów prawnych oraz dokumentów strategicznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa sieci i informacji w Polsce i UE
 • Znajomość ustaw: o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo telekomunikacyjne, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o służbie cywilnej, o zarządzaniu kryzysowym
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Umiejętności interpersonalne, w tym: umiejętność skutecznej komunikacji i argumentacji, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność współpracy w grupie, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych, umiejętność negocjacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Ukończone studia podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Ukończony specjalistyczny kurs służb ochrony państwa
 • Umiejętność planowania strategicznego
 • Dobra znajomość norm ISO/IEC serii 27000

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, CONFIDENCIAL UE i NATO CONFIDENCIAL lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie: ukończonych studiów podyplomowych z zarządzania bezpieczeństwem informacji, ukończonego specjalistycznego kursu służb ochrony państwa
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DZK-2”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
77 total views, 1 today Print Job