This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Energii <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 24 Apr 2019

Job Description

Ministerstwo Energii poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: komunikacji

w Wydziale Komunikacji Elektronicznej i Informacji Publicznej w Biurze Komunikacji Społecznej

ZAKRES ZADAŃ

 • Inicjowanie działań w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz informowanie o nich w ramach dostępnych środków i kanałów informacji
 • Koordynowanie udzielania odpowiedzi na wnioski przesłane do Ministerstwa na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Przygotowywanie i publikacja materiałów informacyjnych na stronach internetowych, intranetowych ME oraz w BIP Ministerstwa, a także moderowanie i zatwierdzanie materiałów informacyjnych przygotowywanych do publikacji przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa
 • Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności do informacji publicznej w trybie bezwnioskowym
 • Monitorowanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, aktualności informacji opublikowanych na stronach internetowych, intranetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
 • Prowadzenie działań, których celem jest poszerzanie zasobu informacyjnego Intranetu, strony internetowej oraz BIP
 • Uczestniczenie w realizacji projektu integracji stron rządowych GOV.PL oraz współpraca z innymi urzędami w tym zakresie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z prowadzeniem serwisów internetowych lub realizacją zadań związanych z komunikacją wewnętrzną
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Orientacja w aktualnych zagadnieniach z zakresu energii i gospodarki złożami kopalin oraz tematyki gospodarczej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu komunikacji wewnętrznej
 • Znajomość systemów do zarządzania serwisami internetowymi
 • Znajomość zasad zarządzania treścią w portalach internetowych
 • Znajomość programów graficznych i do tworzenia stron internetowych
 • Umiejętność korzystania z zasobów Internetu
 • Znajomość przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz Biuletynu Informacji Publicznej
 • Umiejętność pisania i analizowania tekstów informacyjnych
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe administracja lub komunikacja społeczna
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w urzędach administracji publicznej lub organizacjach pozarządowych lub w biurze prasowym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • umiejętność posługiwania się językiem programowania html i php
 • znajomość systemu CMS Drupal
 • umiejętność tworzenia grafik i pracy ze zdjęciami

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia)
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 30.04.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „BKS-33”Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Apply Online

Apply for this Job