This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Finansów 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Anywhere 28 Dec 2018

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: analiz

w Wydziale Innowacyjnych Technik Analitycznych, Departament Analiz (jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej)

ZAKRES ZADAŃ

 • Uczestniczenie w tworzeniu reguł biznesowych służących do wykrywania oraz predykcji występowania zachowań naruszających przepisy prawa podatkowego.
 • Opracowywanie i wdrażanie metodyk prowadzenia analiz ryzyka.
 • Współuczestniczenie w centralnym przetwarzaniu jednostkowych informacji podatkowych i celnych w zakresie występowania zachowań naruszających przepisy prawa podatkowego.
 • Opracowywanie we współpracy z Wydziałem Automatycznej Analizy Ryzyka i Projektów standardów w zakresie prowadzenia przez jednostki Krajowej Administracji Skarbowej działalności analitycznej, prognostycznej, badawczej oraz analizy ryzyka, a także sprawowanie nadzoru nad ich właściwym wdrażaniem.
 • Udział we wprowadzeniu narzędzi informatycznych wspomagających identyfikację i analizę ryzyka.
 • Współuczestniczenie w projektach naukowych oraz we współpracy badawczo-rozwojowej i wdrożeniowej ze środowiskiem naukowym w zakresie związanym z przedmiotem działalności wydziału.
 • Współpracowanie i wymiana doświadczeń z zagranicznymi administracjami podatkowymi w zakresie związanym z przedmiotem działalności wydziału.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze analizy danych lub w obszarze kontroli
 • Znajomość prawa podatkowego
 • Znajomość zagadnień z obszaru nadużyć podatkowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość co najmniej jednego z wymienionych narzędzi analitycznych: SPSS Clementine (PASW Modeler), SAS, KNIME, R
 • Znajomość zagadnień z obszaru JPK, STIR

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 423) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), złożone według wzoru określonego w ustawie (załącznik nr 1a lub załącznik nr 2a) – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.01.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/248/DPA
Apply Online

Apply for this Job