This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Finansów <1r pierwsza praca/ Entry Level  Anywhere 30 Aug 2019

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: analiz metodologicznych, rozwoju narzędzi analitycznych i wsparcia procesu prognostycznego

w Wydziale Prognoz Makroekonomicznych i Analiz Strukturalnych, Departament Polityki Makroekonomicznej

ZAKRES ZADAŃ

 • Budowanie narzędzi analitycznych oraz udoskonalanie i weryfikowanie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania ich własności prognostycznych i symulacyjnych.
 • Przygotowywanie dokumentów i opracowań prezentujących wyniki analiz makroekonomicznych i sektorowych.
 • Udział w przygotowywaniu zleconych analiz z zakresu prowadzonej przez Ministra Finansów i Radę Ministrów polityki gospodarczej, w tym w zakresie oceny/przygotowywania Ocen Skutków Regulacji.
 • Rozwijanie baz danych wykorzystywanych przez istniejące/budowane modele makroekonomiczne i sektorowe, w tym poszukiwanie nowych źródeł informacji pozwalających na lepsze przygotowanie założeń egzogenicznych.
 • Udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej), w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze prognoz makroekonomicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikro- i makroekonomii
 • Znajomość metod i narzędzi statystyczno-ekonometrycznych, metod prognozowania
 • Znajomość praktyczna pakietów statystyczno-ekonometrycznych (typu Eviews, GAMS/MPSGE, R), w tym umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Znajomość z zakresu metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Znajomość i rozeznanie w zakresie makroekonomicznych danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne m.in. GUS, NBP i Eurostat
 • Umiejętność programowania w języku VBA, C++, C# lub Java

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11.10.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/158/PM

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

ŻYCIORYS/CV, LIST MOTYWACYJNY ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (22) 694 56 33

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Apply Online

Apply for this Job