This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

Ministerstwo Finansów <1r pierwsza praca/ Entry Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 23 Nov 2018

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: specjalista

do spraw: długu publicznego

w Wydziale Strategii, Prognoz i Statystyki, Departament Długu Publicznego

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowywanie prognoz w horyzoncie kilkuletnim podstawowych kategorii długu publicznego według metodologii polskiej i UE do celów ustawy budżetowej, strategii zarządzania długiem, programu konwergencji i notyfikacji fiskalnych do UE.
 • Rozwijanie metodologii prognozowania długu poszczególnych grup jednostek sektora finansów publicznych.
 • Udział w opracowywaniu projektu czteroletniej strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych określającej cele, zadania i instrumenty zarządzania długiem Skarbu Państwa.
 • Monitorowanie ryzyka rynkowego związanego ze strukturą długu Skarbu Państwa.
 • Przygotowywanie prognoz rynkowych stóp procentowych.
 • Wykonywanie zadań w zakresie obsługi i rozwoju systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz innych narzędzi informatycznych.
 • Uczestniczenie w analizie i wdrażaniu technik oraz metod wspomagających zarządzanie długiem w horyzoncie wieloletnim, z wykorzystaniem narzędzi matematycznych oraz w analizie ryzyka związanego z długiem i kosztami jego obsługi.
 • Uczestniczenie w analizie instrumentów zarządzania długiem oraz formułowaniu propozycji rozwiązań w tym zakresie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub matematyki
 • doświadczenie zawodowe : 1 rok w obszarze finansów lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości komórki
 • Znajomość matematyki finansowej
 • Znajomość funkcjonowania rynków finansowych
 • Zaawansowania znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Przeszkolenie z zakresu Visual Basic
 • Przeszkolenie z wyceny instrumentów finansowych
 • Znajomość metod ilościowych w ekonomii

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (NIE HONORUJEMY KOPII DOKUMENTU JEDYNIE OŚWIADCZENIE)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych w zakresie przeszkoleń

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.12.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2018/204/DP
58 total views, 1 today Print Job