This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Finansów  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 5 Jul 2019

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: wsparcia organizacyjnego i analitycznego

w Wydziale Zarządzania Organizacją, Biuro Dyrektora Generalnego

ZAKRES ZADAŃ

 • Opiniowanie i uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa projektów regulacji wewnętrznych określających zakres zadań tych komórek i ich strukturę.
 • Sporządzanie opinii i analiz w zakresie wewnętrznych aktów prawnych, w tym projektów zarządzeń, decyzji, regulaminów, informacji, procedur wewnętrznych oraz propozycji zmian dotyczących organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Finansów. Przygotowywanie propozycji rozwiązań mających na celu usprawnienie procesów zachodzących w Ministerstwie Finansów oraz poprawę efektywności i jakości realizowanych zadań.
 • Przygotowywanie analiz w zakresie zadań i działań realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa, w tym projektów rozstrzygnięć Dyrektora Generalnego MF w przypadku sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi.
 • Koordynowanie procesu sporządzania i aktualizowania opisów stanowisk, dokonywanie szczegółowej analizy projektów stanowisk pracy z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych zadań przez członków korpusu służby cywilnej, analizowanie i monitorowanie zmiany regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych i ich struktury, w celu zapewnienia poprawności przygotowanych opisów stanowisk pracy.
 • Monitorowanie aktualności i ocena skuteczności funkcjonowania stosowanych regulacji i procedur wewnętrznych w Ministerstwie oraz podejmowanie lub inicjowanie działań w zakresie dokonywania niezbędnych zmian.
 • Koordynacja kontroli zarządczej w Biurze Dyrektora Generalnego oraz innych form planowania strategicznego.
 • Udział w inicjatywach i usprawnieniach w zakresie procesów organizacyjnych w Ministerstwie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze realizacji zadań związanych z organizacją lub funkcjonowaniem urzędu
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie administracji publicznej i zasad funkcjonowania administracji rządowej
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów zarządzenia w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie nauk prawnych lub nauki o administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstów w zakresie zarządzania organizacją
 • Znajomość organizacji Ministerstwa Finansów

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres i obszar doświadczenia zawodowego)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 24.07.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/123/BDG
Apply Online

Apply for this Job