This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

Ministerstwo Finansów  2-3l stanowisko niższego szczebla/ Junior Level  Anywhere 14 Jun 2019

Job Description

Ministerstwo Finansów poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: starszy specjalista

do spraw: planowania i analiz strategicznych

w Wydziale Planowania i Analiz Strategicznych, Departament Zarządzania Strategicznego

ZAKRES ZADAŃ

 • Prowadzenie analiz działania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej oraz rozwiązań stosowanych przez właściwe administracje innych państw pod względem ich efektywności, konkurencyjności i wydajności fiskalnej.
 • Realizowanie działań z zakresu planowania strategicznego Ministra oraz Szefa KAS.
 • Monitorowanie realizacji celów strategicznych, w szczególności wynikających ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 • Analiza dokumentów o charakterze strategicznym lub programowym.
 • Realizowanie działań z zakresu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe, w tym: bieżące monitorowanie oraz przygotowywanie okresowych raportów w tym zakresie.
 • Współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz administracjami podatkowymi i celnymi w zakresie zagadnień strategicznych.
 • Analizowanie informacji zarządczych, opracowywanych w Ministerstwie Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w obszarze analiz lub planowania strategicznego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu oraz tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Znajomość standardów kontroli zarządczej i wytycznych w zakresie planowania działalności i zarządzania ryzykiem
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 28.06.2019
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Finansów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  z dopiskiem: Oferta pracy – 2019/109/DZT
Apply Online

Apply for this Job