This job listing has expired and may no longer be relevant!

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 3-5l stanowisko średniego szczebla/ Mid Level  Warszawa, mazowieckie, Poland 9 Oct 2018

Job Description

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: główny specjalista

do spraw: realizacji polityki informacyjnej

w Zespole Prasowym Biura Prasowego

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kampanii/ działań/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, w tym: opracowywanie koncepcji kampanii poprzez definiowanie celów, określanie komunikatów oraz docelowych efektów działań, wybór kanałów i narzędzi komunikacji (w tym m.in.: radio, telewizja, prasa, internet, konferencje, seminaria, wydawnictwa, konkursy, etc.), analizowanie i wybór grup docelowych, monitorowanie przebiegu kampanii/ projektów informacyjnych/ promocyjnych/ edukacyjnych, koordynowanie działań komunikacyjnych, nadzór nad wykonawcami
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, publikacji i materiałów promocyjnych, w tym: analizowanie i wybór grup docelowych, kanałów dystrybucji oraz celów, przygotowywanie zakresu merytorycznego/ treści merytorycznej, bieżąca współpraca i nadzór nad wykonawcami
 • zapewnienie obsługi medialnej wizyt i spotkań/ konferencji prasowych/ briefingów z udziałem Ministra i członków kierownictwa Ministerstwa, w tym: przygotowywanie materiałów potrzebnych do obsługi wydarzeń, kreowanie i utrzymywanie pozytywnego wizerunku Ministra, członków Kierownictwa i Ministerstwa w środkach masowego przekazu, sporządzanie komunikatów i relacji z przebiegu wydarzeń, przygotowywanie materiałów prasowych umieszczanych na stronie internetowej oraz rozsyłanych do dziennikarzy
 • opracowywanie dokumentów/ informacji/ analiz na potrzeby obsługi medialnej Ministra i Rządu, w tym: redagowanie projektów wystąpień członków Kierownictwa Ministerstwa na podstawie otrzymanych dokumentów, przygotowywanie tez i materiałów pomocniczych do wystąpień członków Kierownictwa podczas konferencji i spotkań o charakterze informacyjnym/ promocyjnym/ edukacyjnym, analizowanie i weryfikowanie informacji dotyczących działalności Ministra i Ministerstwa, zamieszczanych w prasie, radiu, telewizji, agencjach informacyjnych, wybranych serwisach internetowych
 • inicjowanie, opracowywanie i koordynowanie strategii informacyjnej/ promocyjnej/ edukacyjnej Ministerstwa, w tym: analizowanie, weryfikowanie i akceptowanie dokumentów strategicznych i operacyjnych w zakresie informacji i promocji oraz sprawozdań z ich realizacji, opracowywanie i aktualizowanie dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji, interpretowanie zapisów dokumentów strategicznych w zakresie informacji, promocji i edukacji (m.in. wyjaśnianie i doradzanie zaangażowanym instytucjom i beneficjentom)
 • zarządzanie/ prowadzenie strony internetowej/ serwisów internetowych/ profili społecznościowych, w tym: zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji), planowanie/ projektowanie i wdrażanie narzędzi internetowych i/lub serwisów internetowych, zarządzanie/ prowadzenie redakcyjno-merytoryczne serwisów internetowych i profili społecznościowych (m.in. akceptowanie i publikowanie treści, tworzenie i modyfikowanie architektury informacji)
 • utrzymywanie kontaktów z mediami, w tym: przygotowanie i przekazanie oświadczenia Ministra, komentarzy, materiałów informacyjnych, komunikatów w sprawach należących do zakresu działań Ministerstwa, wspólnie z właściwym członkiem Kierownictwa oraz komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, przygotowywanie i rozsyłanie komunikatów do mediów dotyczących działań/ inicjatyw/ programów/ podejmowanych w Ministerstwie, opracowywanie pisemnych odpowiedzi w sprawach poruszanych przez media oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących tych spraw

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe : 3 lata w obszarze dziennikarstwa lub informacji i promocji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień w zakresie działów administracji rządowej: rybołówstwo, gospodarka morska, gospodarka wodna i żegluga śródlądowa
 • Znajomość prawa prasowego oraz przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej
 • Znajomość rynku mediów
 • Wiedza z zakresu komunikacji społecznej i public relations
 • Komunikacja
 • Umiejętność redagowania tekstów
 • Organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku: dziennikarstwo lub filologia polska

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub informacja o poziomie znajomości języka na poziomie B2
 • Kopie dokumentów potwierdzających minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze dziennikarstwa lub informacji i promocji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 22.10.2018
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawalub składać w kancelarii, ul. Nowy Świat 6/12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym: BP-2/18
120 total views, 1 today Print Job